Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Filtrační stanice pro užitkovou voduFiltrační stanice užitkové vody pro potřeby továrny Richard


Užitkovou vodu, která byla čerpána v jeden a půl kilometru vzdálené čerpací stanici u řeky Labe, bylo potřeba upravit do podoby vhodné minimálně k průmyslovému použití.
K tomuto účelu bylo vybudováno zařízení určené k filtraci a úpravě užitkové vody.

Masivní železobetonová stavba filtrační stanice se nachází asi 200 metrů severovýchodně od vstupu továrny Richard I.


Letecký pohled na filtrační stanici.
Letecký pohled na filtrační stanici.Letecký pohled na filtrační stanici. Foto – Hynek Gazsi.
Letecký pohled na budovu filtrační stanice.


Budova filtrační stanice. Rok 2021.
Budova filtrační stanice.
(stav v roce 2021).


Část dobového plánu s vyznačenou budovou filtrační stanice pro užitkovou vodu.Část dobového plánu s vyznačenou budovou filtrační stanice pro užitkovou vodu. Části dobových plánů, na kterých je vyznačena filtrační stanice.


Letecký snímek budovy z března 1945.Letecký snímek budovy z 10. 4. 1945.
Letecké snímky budovy z jara 1945.


Budova filtrační stanice na leteckém snímku z roku 1957.
Budova filtrační stanice na leteckém snímku z roku 1957.


Popis budovy filtrační stanice


Osm metrů vysoká budova byla vystavěna do obdélníkového tvaru o rozměrech 14×11 metrů.

V přední části budovy jsou dva vstupy.

Prvním vstupem je 8 metrů dlouhá, jedenkrát lomená přístupová chodba (v tomto případě se pravděpodobně jedná o protistřepinové, bezpečnostní opatření – aby např. v případě náletu nedošlo k poškození vnitřního vybavení).

Druhý „vstup“ je velký obdélníkový otvor o velikosti 400×350 cm, který částečně vyplňuje levou čelní stěnu budovy. Tímto otvorem se prováděl transport filtrů a technologie při montáži a poté měl být tento otvor pravděpodobně uzavřen – zazděn (pozůstatky cihel jsou dosud znatelné u prahu otvoru).
Po zazdění by byla na celou stavbu navršena vrstva zeminy sloužící jako izolace a po zatravnění i jako maskování. K technologii by se potom vstupovalo druhým vchodem, což je již zmiňovaná úzká, jednou lomená chodba. Po pravé straně budovy je ještě jeden vstup, ten je však pouze nouzový. Věnovat se mu budu v textu níže.

Na budově filtrační stavby zaujme mohutnost stěn a stropnice.

Pro zajímavost uvádím některé rozměry budovy pro filtry:

  • tloušťka stropnice hlavní haly – cca 160 cm
  • tloušťka stěn – cca 160 cm
  • tloušťka stropnice lomené chodby – 100 cm
  • tloušťka stěn lomené chodby – 100 cm

Při těchto rozměrech si musím položit otázku „Proč je vše tak mohutné? Není to trochu moc předimenzované na obyčejnou stavbu budovy na filtraci užitkové vody?“

Uvnitř filtrační stanice bylo v době provozu umístěno 6 Bollmannových filtrů. Ty byly v roce 1946 demontovány. Čtyři putovaly do Mostu (po válce – Stalinovy závody) a dva zůstaly v litoměřické vodárně.


Žádost o vydání, případně odprodej dvou filtrů pro potřeby města Litoměřice.
Rozkaz o ukončení demontáže dvou posledních filtrů.
Žádost o vydání (odprodeji) dvou filtrů pro město Litoměřice.
Zdroj dokumentu: Vojenský ústřední archiv.


Od Labe až do podzemí…


Užitková voda se čerpala v čerpací stanici u řeky Labe. Do filtrační stanice byla přiváděna asi jeden a půl kilometru dlouhým potrubním přivaděčem o průměru 300mm.

Po překonání výškového rozdílu (123 metrů), od řeky Labe k filtrační stanici, prostupuje přívodní potrubí vody betonovou stěnou po levé straně budovy.
Ve filtrační stanici byla užitková voda vtlačována do Bollmannových filtrů, kde byla filtrována průchodem přes křemennou drť. Při filtraci byla pravděpodobně do vody přidávána i nějaká chemikálie pro konečnou úpravu vody. V budově bylo umístěno celkem 6 nádob filtrů. Z důvodu potřeby čištění od usazených kalů je pravděpodobné, že v provozu byla vždy pouze část nádob a zbytek procházel čištěním – proplachováním (viz text níže).

Po vyčištění byla voda vytlačována do dvoukomorových nádrží na užitkovou vodu, umístěných uvnitř svahu ve vzdálenosti asi 100 metrů od filtrační stanice. Výškový rozdíl mezi čerpací stanicí a nadrží je asi 20 metrů.
Z nádrží putovala voda samospádem do podzemí továrny Richard, a to takzvanou Habelovou větrací šachtou sousedící s chodbou č. 5 a páteřní chodbou C v podzemí Richard I.


Část dobového plánu, na kterém je vyznačena trasa potrubí. 1 – čerpací stanice u řeky Labe. 2 – filtrační stanice. 3 – nádrže na užitkovou vodu. 4 – vstup vody do podzemí Richard I.
Část dobového plánu, na kterém je vyznačena trasa potrubí.
1 – čerpací stanice u řeky Labe
2 – filtrační stanice 3 – nádrže na užitkovou vodu
4 – vstup vody do podzemí Richard I.


Technologie filtrace


Doposud jsem neměl možnost dohledat žádné nákresy či plány technologie filtrace, a ani dobové fotografie vnitřního vybavení filtrační stanice. Z tohoto důvodu jsou všechny technologické informace na této stránce pouze dohadem, který je odvozen ze vzhledu a rozmístění jednotlivých, zachovalých pozůstatků vybavení – s přihlédnutím k běžně užívaným postupům při filtraci vody.Bollmannův filtr


Bollmannův filtr – vnitřní struktura a funkce.
Bollmannův filtr – vnitřní struktura a funkce.

Popis funkce filtru a jeho jednotlivých částí.

Bollmannův filtr tvoří stojatá válcová nádoba 1 s kuželovým dnem a tlakovým klenutým víkem.

Znečištěná voda je přiváděna shora ventilem 4

Po vytlačení vzduchu odvzdušňovacím zařízením 5 prochází znečištěná voda pod tlakem pískovou filtrační vrstvou.

Přefiltrovaná voda odtéká do drenážních trubek 2 odtud do ventilu 6 a ven z filtru, vzniklé nečistoty jsou zachyceny vrstvou písku.

Po zanesení pískové vrstvy se filtr musí odstavit a písek vyprat.

Praní probíhá prací vodou přiváděnou v opačném směru ventilem 7 a 8.

Proud z trysky 9 žene písek skrz centrální trubku 10 do vnitřního promývacího zařízení 3.

Vypraný písek se ukládá na povrchu filtrační vrstvy a znečištěná prací voda odtéká ventilem 11.

Po vyprání písku je filtr znovu uveden do provozu.


Přibližně takto vypadala tělesa Bollmannových filtrů. V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Přibližně takto vypadala tělesa Bollmannových filtrů.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru.Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru. Lze spatřit i vrstvu filtračního písku.
Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru. Na pravé fotografii lze spatřit vrstvu filtračního písku (kamínků).
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Pohled do spodní části Bollmannova filtru.
Pohled do spodní části Bollmannova filtru.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.
Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.Na níže uvedených nákresech se pokusím popsat a přiblížit rozmístění jednotlivých prvků ve filtrační stanici.


Jednotlivé důležité (zachovalé) části filtrační stanice.
Po zvětšení náhledu se zobrazí popis vnitřní části filtrační stanice.


Na tomto nákresu je moje PŘEDSTAVA, jak to uvnitř filtrační stanice mohlo vypadat. Po zvětšení nákresu se zobrazí všechny, dle mého názoru, důležitější části objektu filtrační stanice i s popisem. Nákres není dělán podle žádného měřítka, a tak je pravděpodobné, že poměr velikosti filtru k tloušťce stěny není přesný. Pro lepší přehlednost není v obrázku naznačena ani lomená chodba a boční otvor v zadní části stavby. Asi by bylo vhodné zakreslit šachtu před stavbou, do které byla přiváděna voda z koryta, ale protože neznám hloubku této šachty (je zasypána), není tedy ani součástí obrázku.
Idealizovaný nákres technologie filtrů.
Na tomto nákresu je moje PŘEDSTAVA, jak to uvnitř filtrační stanice mohlo vypadat. Odfiltrované kaly byly vypouštěny do betonového žlabu a odváděny do kanalizace. Voda, která unikla přes případné netěsnosti a stékala na podlahu, byla po mírně svažující se podlaze odváděna do mělkého žlábku uprostřed haly, odkud odtékala do jímky umístěné v podlaze přístupové (lomené) chodby.
Po zvětšení nákresu se zobrazí všechny, dle mého názoru, důležitější části objektu filtrační stanice i s popisem.
Nákres není dělán podle žádného měřítka, a tak je pravděpodobné, že poměr velikosti filtru k tloušťce stěny není přesný.
Pro lepší přehlednost není v obrázku naznačena ani lomená chodba a boční otvor v zadní části stavby.
Asi by bylo vhodné zakreslit šachtu před stavbou, do které byla přiváděna voda z koryta, ale protože neznám hloubku této šachty (je zasypána), není tedy ani součástí obrázku.


Model průhledu budovou. Kresba a grafika: Jan VincencModel průhledu budovou. Kresba a grafika: Jan Vincenc
Modelové pohledy na vrchní část budovy filtrace. Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska. Kresba a grafika: Jan VincencModelové pohledy na vrchní část budovy filtrace. Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Modelové pohledy na vrchní část budovy filtrace.
Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska.


Modelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan VincencModelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan Vincenc Modelový průhled částí budovy.
V modelu jsou zakresleny nádoby filtrace, není doplněn rozvod vody.
(Protože zatím neexistuje dobová fotografie nebo plán, je vzhled nádob pouze fiktivní.)


Průhled do budovy filtrace. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Modelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan VincencModelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan Vincenc
Průhledy do budovy filtrace.
V modelu jsou zakresleny nádoby filtrace, není doplněn rozvod vody.
(Protože se zatím nepodařilo získat dobovou fotografii nebo plán, je vzhled nádob pouze fiktivní.)Vnitřní stavební vybavení filtrační stanice


V prostorné hale bylo dříve možné spatřit šest podstavců na filtry, přičemž každý z podstavců tvořilo šest betonových, asi jeden metr vysokých, do kruhu rozestavených čtvercových sloupů.
Uprostřed haly stojí dva železobetonové podpěrné sloupy.

Mimo osu budovy byl po levé straně vystaven betonový žlab, jehož vnitřní část byla prakticky dokonale hladká. Účelem tohoto žlabu bylo odvádění kalů vzniklých při filtraci.

Betonová podlaha filtrační stanice byla směrem ke středu budovy mírně vyspádovaná a doplněna o několik otvorů procházejících pod betonovým žlabem, určeným k odvádění vody a úkapů z filtrační technologie.

Nad každým uložením filtrů je ve stropnici čtverhranný otvor, který byl určen k protažení lana při zvedání, usazování a konečné montáži nádob filtrů. Otvory byly současně využity i pro větrání vnitřních prostor filtrační stanice.

V pravé zadní části budovy je žebřík zhotovený z ocelových stupaček kruhového průřezu, částečně zapuštěných v betonu a ústících k nevelkému obdélníkovému otvoru v boční zdi. Jediné vysvětlení, které mne napadá k tomuto řešení je, že se jedná o nouzový východ z budovy.

Z celé technologie se v zadní části betonové haly zachovaly pouze pozůstatky ocelového potrubí pro vstup a výstup užitkové vody. A nehluboká prohlubeň naznačuje bývalé pokračování trasy potrubí směřující k nádržím na užitkovou vodu.

Pod stropem filtrační stanice lze doposud spatřit zbytky elektrické instalace na vnitřní osvětlení stavby. To jsou asi jediné pozůstatky, které se zde zachovaly.

Jako zajímavost uvádím skutečnost, že v celé budově není možné spatřit, zda zde bylo nějaké vysokonapěťové zařízení – čerpadla. To je pro mne poměrně zajímavé, protože si dost dobře nedovedu představit, jakým způsobem byla přefiltrovaná voda do zásobních nádrží dopravována. Jediné řešení (které mě napadá) mi však přijde trochu za vlasy přitažené, ale… Tedy jediné co mě napadá, že vodu přes filtry až do horních nádrží vytlačovala čerpadla u Labe. Tady vážně váhám, jestli toto je technicky možné… Je také možné (nikde v dokumentech se zatím žádná podrobná či upřesňující informace zatím přesně neuvádí), že filtrační stanice nakonec zůstala pouze ve stádiu rozpracovanosti…


Filtrační stanice ve fotografiích

K úplnému dokreslení popisu budovy následuje soubor fotografií věnovaných jednotlivým částem budovy.


Poznámka:
Následující fotografie jsou již po několikáté obměněny. Přesto však na stránce zůstávají některé fotografie, které se již znovu nikdy nepodaří pořídit. Protože jako vše okolo, i tato budova je systematicky ničena, a to jak uvnitř, tak i zvenčí (podrobnosti uvádím v závěru této stránky).


Staré fotografie

Několik fotografií zachycujících vnitřní prostory filtrační stanice z dřívější doby


Pohled na žebřík k únikovému východu. Foto: Hynek Gazsi.Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Foto: Hynek Gazsi.Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice.Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů
Dnes již historický pohled z nouzového výlezu na vnitřní část filtrační stanice. Foto soukr. archív Martin Sekera.Dnes již historický pohled na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů. Foto: Hynek GazsiDnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů.Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů. Foto: Hynek Gazsi. Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice.
Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů.


Celkové pohledy na budovu

Pár krátkých zastavení u jednotlivých částí budovy filtrační stanice.


Model čelní části budovy filtrační stanice. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Model čelní části budovy filtrační stanice.


Pohled na čelní stěnu budovy. Na levé straně velký montážní otvor. Na pravé straně vstup do lomené chodby.Pohled na čelní stěnu budovy. Na levé straně, částečně zřetelný, velký montážní otvor. Ve středu fotografie vstup do lomené chodby.[
Pohled na čelní stěnu budovy.
Na levé straně velký montážní otvor.
Na pravé straně vstup do lomené chodby.


Pohled z vrchní části lomené chodby na čelní stěnu budovy a zbytky nespecifikované nádrže (napravo).
Pohled z vrchní části lomené chodby na čelní stěnu budovy a zbytky nespecifikované nádrže (vpravo).


Pohled na model budovy z boku. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Pohled na model budovy z boku.


Pravá boční část s otvorem nouzového východu.
Pravá boční část s otvorem nouzového východu.


Levá boční část budovy. Vlevo ve spodní části vstup potrubí pro přívod nefiltrované vody. Vpravo pohled na část lomené chodby. (rok 2006).
Levá boční část budovy.
Vpravo pohled na část lomené chodby.


Masivní betonové zdi


Na budově filtrační stavby zaujme mohutnost stěn a stropnice.

Pro zajímavost uvádím některé rozměry budovy pro filtry:

  • tloušťka stropnice hlavní haly – cca 160 cm
  • tloušťka stěn – cca 160 cm
  • tloušťka stropnice lomené chodby – 100 cm
  • tloušťka stěn lomené chodby – 100 cm

Spodní část podpěrného sloupu. Větrající a drolící se materiál postupně obnažuje ocelové sítě.
Větrající a drolící se materiál postupně obnažuje ocelové sítě.Větrající a drolící se materiál postupně obnažuje ocelové sítě.
Celá budova je vyztužena ocelovou armaturou
Větrající a drolící se materiál postupně obnažuje ocelové sítě.


Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn.Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.


Lomená vstupní chodba


Osm metrů dlouhá, jedenkrát lomená přístupová chodba. Toto stavební řešení je vlastně protistřepinové, bezpečnostní opatření – aby např. v případě náletu nedošlo k poškození vnitřního vybavení a technologie.


Pohled na lomenou vstupní chodbu (rok 2021). Optická deformace levé stěny je způsobena širokoúhlým objektivem.Pohled na lomenou vstupní chodbu (rok 2021).
Pohled na lomenou vstupní chodbu.
(Stav v roce 2021.)


Boční pohled na lomenou vstupní chodbu.
Boční pohled na lomenou vstupní chodbu.


Venkovní vstup do lomené chodby.
Venkovní vstup do lomené chodby.


Uvnitř lomené chodby – pohled směrem do nitra budovy.
Uvnitř lomené chodby – pohled směrem do nitra budovy.


Pohled na vstup do lomené chodby a otvor pro transport filtrů a technologie – napravo.Pohled na vstup do lomené chodby. Při pravé stěně je část žlábku pro svod úkapové vody do šachty v zadní části chodby (na fotografii je již šachta zabetonovaná).
Pohled na vstup do lomené chodby.
Při pravé stěně je část žlábku pro svod úkapové vody do šachty v zadní části chodby
(na fotografii je již šachta zabetonovaná).


Pohled do chodby z haly. V pravé zadní části fotografie lze spatřit částečně zasypanou šachtu pro svod úkapové vody a kalů. Stav v roce 2002. Foto: Hynek GazsiTotéž místo v roce 2013. Šachta pro svod úkapové vody je již zabetonovaná. (Pro lepší orientaci – Vpravo vstup do lomu chodby – za zády je hala pro filtry).
Otvor uprostřed fotografie je zbytek šachty pro svod úkapové vody a kalů. Dnes je spodní část této šachty již zasypaná a zabetonovaná. Stav v roce 2013. (Pro lepší orientaci – Vpravo vstup do haly pro filtry – za zády druhý lom chodby).
Pohled na části lomené chodby při pohledu z haly.


Pohled z lomené chodby směrem ven.
Pohled z lomené chodby směrem ven.


Montážní otvor


Další vstup do budovy je velký obdélníkový otvor o velikosti 400×350 cm, který částečně vyplňuje levou čelní stěnu budovy. Tímto otvorem se prováděl transport filtrů a technologie při montáži a poté měl být tento otvor pravděpodobně uzavřen – zazděn (pozůstatky cihel jsou dosud znatelné u prahu otvoru).

Po zazdění by byla na celou stavbu navršena vrstva zeminy sloužící jako izolace a po zatravnění i jako maskování. K technologii by se potom vstupovalo druhým vchodem – což je již zmiňovaná úzká, jednou lomená chodba.


Montážní otvor pro transport technologie. Dřevěná posuvná vrata na fotografii pochází až z doby po roce 2004, kdy došlo k „úpravám“ (další informace v závěru stránky).
Montážní otvor pro transport technologie.
Dřevěná posuvná vrata na fotografii pochází až z doby po roce 2004, kdy došlo k určitým „úpravám“ v budově
(K tomuto tématu další informace v závěru stránky).


Spodní, pravá část podezdívky směrem k východu z budovy, je vystavěna z cihel. Vše nasvědčuje tomu, že po osazení filtrů byla stěna v plném profilu vyzděna, popřípadě měla být zazděna.Spodní, pravá část podezdívky směrem k východu z budovy, je vystavěna z cihel. Vše nasvědčuje tomu, že po osazení filtrů byla stěna v plném profilu vyzděna, popřípadě měla být zazděna.
Spodní, pravá část podezdívky směrem k východu z budovy, je vystavěna z cihel.
Vše nasvědčuje tomu, že po osazení filtrů byla stěna v plném profilu vyzděna, popřípadě měla být zazděna.


Pozůstatky vybavení


Z předcházejících fotografií je zřejmé, že od roku 1945 se toho v betonové budově moc nezachovalo. Všude jsou jenom holé zdi, ale moment… Při troše pozornosti neuniknou drobné artefakty, které lze (zatím) zahlédnout…


Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.
Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.
Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice. Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení.
Jediné, co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.
(stav v roce 2021.)


Elektrické dráty a zbytek plastového krytu a objímka pro žárovku elektrického osvětleni.Zbytek plastového krytu a objímka pro žárovku elektrického osvětleni.
Elektrické dráty a zbytek plastového krytu a objímka pro žárovku elektrického osvětleni.
(stav v roce 2021.)


Detail jednoho zachovalého izolátoru na stěně lomené chodby.
Detail jednoho zachovalého izolátoru na stěně lomené chodby.
Na stěně lomené chodby se zachovalo několik držáků a izolátor elektrické instalace vnitřního osvětlení.Na stěně lomené chodby se zachovalo několik držáků a izolátor elektrické instalace vnitřního osvětlení.
Detail jednoho zachovalého izolátoru na stěně lomené chodby.


Stupačka ocelového schodiště k nouzovému otvoru.
Stupačka ocelového schodiště k nouzovému otvoru.


Otvory připravené pro dřevěné špalíky k připevnění vypínače.
Otvory připravené pro dřevěné špalíky k připevnění vypínače.
Otvory připravené pro dřevěné špalíky k připevnění vypínače.


Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození. Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.
Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození. Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození. Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.
Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození.
Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.


Žlab pro odvod kalů z filtrace.Pohled na členitý žlab určený pro odvod kalů z filtrace.
Pohled na členitý žlab určený pro odvod kalů z filtrace.Pohled na členitý žlab určený pro odvod kalů z filtrace.
Pohled na členitý žlab určený pro odvod kalů z filtrace.


Pohled na část žlabu s otvory pro vodu ve spodní části.Pohled na část žlabu s otvory pro vodu ve spodní části.Úkapová voda byla pod žlaby odváděna k jímací drážce.Detailnější pohled na jeden z otvorů procházející pod žlabem.
Úkapová voda byla otvory pod žlaby odváděna k jímací drážce.


Podlaha v celé hale je mírně vyspádovaná k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která se nacházela v podlaze u stěny uvnitř lomené chodby – viz foto.Podlaha v celé hale je mírně vyspádovaná k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která byla vybudována v podlaze uvnitř lomené chodby.
Pohled do lomené chodby. V pravé zadní části fotografie lze spatřit částečně zasypanou šachtu pro svod úkapové vody a kalů. Stav v roce 2002. Foto: Hynek Gazsi
Podlaha v celé hale je mírně vyspádovaná k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která byla vybudována v podlaze uvnitř lomené chodby.
(stav v roce 2010.)


Pohled na pravou vnitřní stranu filtrační stanice a na podpěrné stojky pro upevnění filtrů. (Stav před nelegálním odstřelem v roce 2002).Pohled na levou vnitřní stranu filtrační stanice a na podpěrné stojky pro upevnění filtrů. (Stav před nelegálním odstřelem v roce 2002).
Pohled na pravou a levou vnitřní stranu filtrační stanice a na podpěrné stojky pro upevnění filtrů.
(Stav před nelegálním odstřelem v roce 2002).


Pohled na zbylé podpěrné sloupy nádob filtrů.Detailnější pohled na podpěrné sloupy.
Dnes už z podpěrných sloupů filtrace spatříme pouze jeden ze šesti kompletů…


…a po ostatních sloupcích dnes již nalezneme pouze cementem zamatlané otvory v podlaze.
…a po ostatních sloupcích nalezneme pouze cementem zamatlané otvory v podlaze.
(stav v roce 2010.)


Potrubí


Sběračům kovů zatím naštěstí nestálo za námahu vyřezat dvě zbývající trubky o průměru 300 mm. Jedna přiváděla vodu od čerpací stanice a tou druhou byla voda vytlačována do nádrží na upravenou užitkovou vodu.


Do budovy byla neupravená voda z řeky Labe přiváděna boční stěnou. Pohled na levou část budovy s detailem vstupního potrubí.
Do budovy byla neupravená voda z řeky Labe přiváděna boční stěnou. Pohled na levou část budovy s detailem vstupního potrubí.
Do budovy byla neupravená voda z řeky Labe přiváděna boční stěnou.
Pohled na levou část budovy s detailem vstupního potrubí.


V levém horním rohu fotografie se nachází část přívodního potrubí pro vodu z řeky Labe.
Pohled na totéž potrubí, které prochází stěnou do budovy filtrační stanice.Detail příruby přívodního potrubí.
Pohled na přívodní potrubí, které prochází stěnou do budovy filtrační stanice.


Po filtraci byla voda vytlačována do svahu k nádržím na upravenou užitkovou vodu (část potrubí lze doposud spatřit v zadní části budovy
Po filtraci byla voda vytlačována do svahu k nádržím na upravenou užitkovou vodu (část potrubí lze doposud spatřit v zadní části budovy.
Po filtraci byla voda vytlačována do svahu k nádržím na upravenou užitkovou vodu
(část potrubí lze doposud spatřit v zadní části budovy).


Pohled na potrubí přívodu vody (levá část fotografie) a odvod přefiltrované vody (pravá část fotografie.
Pohled na potrubí přívodu vody (levá část fotografie) a odvod přefiltrované vody (pravá část fotografie.Detailní pohled na výtlačné potrubí přefiltrované vody. Příruba či případné koleno bylo již dávno odříznuto.
Pohled na obě shora popisovaná potrubí. (Dlouhé potrubí – přívod nefiltrované vody).
Po pravé straně – část výtlačného potrubí pro filtrovanou vodu (do sběrných nádrží).


Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby. Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby. Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.
Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby.
Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.
Stav v roce 2010. Bohužel i toto potrubí je již dávno uřezáno.


Totéž místo v roce 2021.
Totéž místo v roce 2021.
Totéž místo v roce 2021.


Pohled na zbytky nádrže od budovy filtrační stanice.
Pohled na zbytky nádrže od budovy filtrační stanice.


Model filtrační stanice se zakreslenou cihlovou nádrží na vrchní části lomené chodby.
Model filtrační stanice se zakreslenou cihlovou nádrží na vrchní části lomené chodby.


Nouzový výlez z budovy


Již máme za sebou prohlídku a fotografie dvou vchodů do nitra budovy. Teď se budeme věnovat nouzovému východu (protože mě nenapadá, co jiného by to mohlo být).
Nalezneme jej v pravé zadní části budovy. Uvnitř budovy je do stěny zabudováno 14 ocelových schodů. Venku je nouzový výlez přibližně metr nad zemí. Jediné, co je na otvoru zvláštní, je nekvalitní spodní část, ale lépe se to vysvětlí na níže uvedených fotografiích.


Pohled na model budovy z boku. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Pohled na model budovy z boku.


Nouzový výlez po levé straně fotografie.Ocelové schody k „nouzovému východu“. Optická deformace fotografie je způsobena širokoúhlým objektivem.
Pohled na stěnu s nouzovým výlezem.


Pohled na schodiště nouzového výlezu.
Pohled na schodiště nouzového výlezu.


Detailní pohled na nouzový výlez.
Detailní pohled na nouzový výlez.


Celkový pohled na budovu a stěnu s nouzovým výlezem.
Celkový pohled na budovu a stěnu s nouzovým výlezem.


Venkovní pohled na nouzový východ z budovy.Venkovní pohled na nouzový východ z budovy. Za zmínku stojí poškození ve spodní části otvoru. Tato nerovnost pravděpodobně vznikla chybou při betonáži. Na povrchu nejsou žádné stopy po nástrojích.
Venkovní pohled na nouzový východ z budovy. Za zmínku stojí poškození ve spodní části otvoru. Tato nerovnost pravděpodobně vznikla chybou při betonáži. Na povrchu nejsou žádné stopy po nástrojích.


Otvory ve stropnici


A už nám zbývá vlastně jenom stropnice objektu. Tloušťka betonu je úctyhodných 160 cm železobetonu. Dnes je na betonu vrstva mechu a občas se zde uchytil nějaký stromek. Dříve se na střechu dalo dostat po stromě v zadní části budovy. To již dnes není možné, a tak použiji již prakticky pravěké fotografie. Za zmínku snad jen stojí 6 čtvercových otvorů ve stropnici, přičemž každý z nich je ve středu pětice betonových podpěr pro filtry. Tyto otvory sloužily kromě větrání i k vyzdvihnutí filtrů na místo jejich usazení.


Pohled na pomalu zarůstající střešní desku filtrační stanice. Střecha filtrační stanice a otvory sloužící pro ventilaci a vztyčení filtrů při stavbě.
Pohled na pomalu zarůstající střešní desku filtrační stanice.
Střecha filtrační stanice a otvory sloužící pro ventilaci a vztyčení filtrů při stavbě.
(Stav v roce 2002.)


Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.
Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.


Pohled na technologický otvor z vnitřní části haly filtrů.

Pohled na technologický otvor z vnitřní části haly filtrů.A pak přišli nějací „lidé“…


V březnu roku 2004 došlo k hrubému a ničím neomluvitelnému zásahu do vnitřního uspořádání stavby filtrační stanice.
Část betonových bloků byla odstřelena a koryto pro odvod kalů po filtraci bylo zabetonováno.


Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože. Foto Jiří Látal
Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.
Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.
(stav v roce 2004.)


Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Trhavinou oddělená torza bloků se povalovala před budovou.
Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Zajímalo by mě, kde se dotyčný dostal k trhavině.


Dnes již po blocích nalezneme pouze obrysy v podlaze.
Dnes již po blocích nalezneme pouze obrysy v podlaze.
(Stav v roce 2010)


Betonové bloky dnes slouží jako „lavičky“ u ohniště – rok 2016Betonové bloky dnes slouží jako „lavičky“ u ohniště – rok 2021
Betonové bloky dnes slouží jako „lavičky“ u ohniště.
Betonové bloky slouží jako „lavičky“ u ohniště.


Současný stav budovy filtrační stanice


Tak tady snad ani žádný úvodní komentář není potřeba…


Bez komentáře…Bez komentáře…
Bez komentáře…Bez komentáře…
Bez komentáře…Bez komentáře…
Budova filtrační stanice, unikátní technická stavba, jedna z památek na ponuré dějiny Litoměřicka …
A jak tato stavba dopadla? Smutně.
Jako ostatně všechno, co je v nějakém spojení s továrnou Richard.
Nevím, kdo k tomu dal svolení, pokud ho vůbec dal. Vnitřní část budovy je demolována, stěny pomalovány.
Občas se zde pořádají technoparty a po jejich skončení všude okolo zůstane množství nepořádku všeho druhu.
Asi by bylo možné rozebírat všechna pro a proti.
Já osobně to však považuji za plivnutí do tváře všem vězňům, kteří za nelidských podmínek budovali všechny stavby na povrchu a v podzemí továrny Richard…


Bez komentáře…Bez komentáře…
Bez komentáře…


 Zdálo se, že dál už není možné co zničit… omyl …Zdálo se, že dál už není možné co zničit… omyl …
Zdálo se, že dál už není možné co zničit… omyl …
Ještě bylo možné pomalovat zdi …
Psychedelické „umělecké dílo“ naší doby…Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(01/22)


Naposledy upraveno 1. 1. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.