Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 2. 2020

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Propady podzemních prostorV okolí vrchu Bídnice lze místy nalézt neklamné známky pomalé zkázy důlních prostor.

Propady staršího data jsou zarostlé a zasuté do nenápadných prohlubní. Propady, které se datují do nedávné doby (cca 10 let), jsou poměrně lehce rozeznatelné. Mají příkré stěny, na kterých je potrhaná a obnažená zemina. Ve spodní části propadu lze občas spatřit jezírko vody, která nemá možnost průsaku jílovitým podložím.

Místo s největší koncentrací propadů se nachází nad levou částí Richardu I. Tato skutečnost je nejspíše způsobena tím, že zde je nejmenší výška původního nadloží. Podzemní prostory v této lokalitě patří k nejstarším a v poválečné době zde neprobíhala žádná těžební činnost. Na konci války a po osvobození došlo v podzemí k několika umělým destrukcím.

Po zasypání vchodu A-B došlo k přerušení původního odvodnění dolu, k čemuž přispěl i značný rozsah zemních prácí prováděných v době výstavby nové vodárny. Jako poslední, onen pověstný hřebíček do rakve, bylo navezení stovek tun suti v podobě vysoké haldy zeminy navršené nad podzemím levé části, kterou v tomto úseku krylo poměrně nízké nadloží.

V prostoru nad vchodem C/D lze ve svahu vyhledat dva krátery po propadu. Podle vzhledu se jedná o značně staré propady a při porovnání s mapou je nejpravděpodob­nější, že se jedná o místa ležící přibližně nad „sloupovými sály“. Zajímavé je, že ač je podzemí Richardu I postiženo závaly prakticky na každém kroku, z čehož některé jsou „totální“, na povrchu se tato skutečnost zatím nikde nedá vystopovat (kromě již zmíněných sloupových sálů).

Vysvětlení pro tuto skutečnost mohou být následující: <>

  1. Propady (závaly) jsou v takovém rozsahu, že došlo ke kompletnímu sesednutí krajiny v těchto místech a pro značnou členitost povrchu není proto možné najít známky po tomto závalu.
  2. Při závalu (odstřelu?) se sesunula pouze část chodby a nad tímto prostorem vznikla jakási dutina (kaverna), která jako časovaná bomba čeká, až nadejde čas a na povrchu se objeví nový kráter.

Nad továrnou Richard II a III je také několik míst, kde je možné propady lokalizovat. Dvě lokality jsou novějšího data a jeden propad ve svahu, vedle přístupové komunikace k úložišti je staršího data. Je zavezen kameny a přísluší do původních prostor vedle bývalého vchodu (tento propad nemám zatím fotograficky zdokumentovaný).

A nyní již několik fotografií s vysvětlujícími popisky.


Lokalita Richard I


Na louce, směrem k městu Litoměřice lze nalézt částečně zasutý propad.Na poli směrem k městu Litoměřice lze nalézt částečně zasutý propad.
Na louce, směrem k městu Litoměřice lze nalézt částečně zasutý propad.
(stav přibližně v roce 2006.)


Další propad vznikl v roce 2008 nedaleko od shora popsaného. (stav 12.4.08).
Další propad vznikl v roce 2008 nedaleko od shora popsaného.
(stav 12. 4. 08).


Na těchto propadech by teoreticky nemuselo být nic divného. Ostatně nad poddolovaným územím k těmto jevům běžně dochází. ALE… V tomto případě je zde drobný háček. Ani na jedné (alespoň pro mne dostupné) mapě již v této části nejsou zakresleny žádné chodby. Buď je můj odhad rozsahu štol zkreslený, nebo jsou špatně zakreslené mapy, a nebo zde existuje něco, co nikdo z nějakého důvodu do map nezakreslil. Je tedy opravdu něco na teorii o existenci štoly směrem k městu? Pokud jsem se vyjádřil v tomto případě nejasně, pak následující fotografie pomohou vše vysvětlit.


Na výřezu části mapy je červeně naznačeno místo, kde by teoreticky mohl propad vzniknout. Tedy pokud by zmiňované místo zasahovalo až pod pole…
Na výřezu části mapy je červeně naznačeno místo, kde by teoreticky mohl propad vzniknout. Tedy pokud by zmiňované místo zasahovalo až pod pole…


Letecký pohled s mapou poddolovaného území. Na mapě je ve žlutém kroužku označeno místo původního a nově vzniklého propadu.
Letecký pohled s mapou poddolovaného území.
Na mapě je ve žlutém kroužku označeno místo původního a nově vzniklého propadu.
Pokud je mapa správně nakreslena a promítnuta na podklad, což předpokládám, protože se všechny prokázané body na letecké fotografii shodují s položenou mapou, pak není něco v pořádku…


Nový propad. Fotografie byla pořízena v roce 2008 u maximálně několik málo dnů starého propadu.
Ještě jednou fotografie „nového“ propadu.


 první propad v této části vznikl přibližně v roce 2006 a na fotografi je označen v levé části fotografie. Druhý (novější propad) je v zadní části fotografie.totéž pouze otočení směr pohledu.
Původní (cca 6 let starý) propad je na fotografiích označen šipkou. Nový „hlídá“ paní psová…


Pokud jsou mapy správné, končí poslední chodby přibližně pod bílou chatkou.Pokud jsou mapy správné, končí poslední chodby přibližně pod bílou chatkou.
Pokud jsou mapy správné, končí poslední chodby přibližně pod bílou chatkou.


Co tam dole tedy vlastně je?
Co tam dole tedy vlastně je?


Propad na navážce poblíž vchodu CD.


Občas částečně zatopený propad na navážce poblíž vchodu CD.
Občas částečně zatopený propad na navážce poblíž vchodu CD.Občas částečně zatopený propad na navážce poblíž vchodu CD.
Občas částečně zatopený propad na navážce poblíž vchodu CD – levá část Richardu I.


Propad nedaleko páteřní chodby „A“ – pravděpodobně u chodby č. 326


Propad nedaleko vrtu Čt – levá část Richardu I.
Propad nedaleko vrtu Čt – levá část Richardu I.Propad nedaleko vrtu Čt – levá část Richardu I.
Propad nedaleko vrtu Čt – levá část Richardu I.


Lokalita – Richard II a III.

Propad křížení chodeb 39 a 40 (Richard II).


Propad nad Richardem II (stařiny – chodba 39 a 40) V tomto případě se jedná o propad v prostoru hlavní větrací šachty.
Propad nad Richardem II (stařiny – chodba 39 a 40).
V tomto případě se jedná o propad v prostoru hlavní větrací šachty.


suťový kužel v chodbě. Kromě vápence a suti nic jiného. Nikde ani známka po cihle…
Kromě suťového kuželu nebylo možné v propadu nalézt žádné pozůstatky po cihlové vyzdívce, případně jakékoliv známky potvrzující existenci této šachty. Totéž se dá tvrdit i o spodní části propadu, který se nacházel v nepoužívaných prostorách Richardu II. Nikde ani známka po cihlách patřících do vyzdívky. Je tedy možné, že tato šachta byla sice vyražena, ale nikdy nedošlo k jejímu vyzdění.


Dnes je již vrchní část tohoto propadu uzavřena železobetonovým poklopem.
Dnes je již vrchní část tohoto propadu uzavřena betonovým poklopem.


A vnitřní část propadu je zasypaná štěrkem.
A vnitřní část propadu je zasypaná štěrkem.


Propad blíže neurčené chodby – Richard III.


Propad chodby Richardu III – lokalita: meruňkový sad poblíž informačního centra úložiště.
Propad chodby Richardu III – lokalita: meruňkový sad poblíž informačního centra úložiště.
(Bližší údaje a číslo zařícené chodby nejsou známy).Naposledy upraveno 28. 12. 2011


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.