Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 3. 2023

Vyhledávání

Vchody do podzemí

RICHARD I – VCHODY A/B a C/DRICHARD I – VCHODY A/B a C/D

Nejrozsáhlejší důlní podzemní prostory vlastnila pravděpodobně již od roku 1908 firma A. G. Kalk – und Ziegelwerke Leitmeritz (pozn. Jinde použito názvu Kalk – und Ziegelbrennerei Leitmeritz.), – název dolu „Steinbruches“ (za války označeno jako Richard I)

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, pod vrchem Bídnice se před válkou nacházela tři od sebe oddělená důlní díla.
Na této stránce se věnuji vchodům do největšího dolu, kterým byl Richard I.
Vápencový důl vlastnila litoměřická firma A. G. Kalk-und Ziegelwerke Leitmeritz, která byla založena pravděpodobně roku 1908.

Důl Richard I měl původně dvě hlavní štoly, které se uvnitř podzemí rozcházely na další celkem čtyři hlavní větve (pro přehlednější vysvětlení je níže připojen výřez ze staré mapy dolu Richard I).


V pozadí fotografie pravděpodobně vstupní část do podzemí – později Richard 1.
Digitálně upravený výřez fotografie s nápisem nad vchodem.
Zatím jediná, předválečná fotografie vchodu do podzemí.
Podle všeho se jedná o část štoly, která byl při výstavbě továrny odstraněna – viz níže.


Tehdejší štola II, s označenou budovou na jejím počátku.
Tehdejší štola II, s označenou budovou na jejím počátku.


Porovnáním starých a válečných map si můžeme udělat obrázek o tom, v jakém rozsahu došlo ke změnám v umístění vchodů.

Nejmarkantnější rozdíl je znatelný právě u Richardu I.
Zde bylo odstraněno poměrně nízké nadloží v délce přibližně 150 m, přičemž ve svahu u nového vchodu CD vznikl stávající terénní zářez. Teprve v místech, kde se svah začíná strměji zdvíhat, byly vybudovány nové portály.


Barevně jsou označeny části štol, které byly odstraněny při výstavbě továrny.
Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.
Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.


Výřez z mapy podzemí. Na mapě jsou označeny vchody do podzemí včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů. K této výstavbě již do konce války nedošlo.
Výřez z mapy podzemí.
Na mapě jsou označeny vchody do podzemí včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů.
K této stavební úpravě již do konce války nedošlo.


Letecká fotografie, na níž jsou přibližně vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí. Foto: Hynek Gazsi.
Letecká fotografie od hrany vrchu Bídnice, na níž jsou přibližně vyznačeny jednotlivé vchody do podzemí.


Letecká fotografie celého areálu továren Richard – Březen 1945. Písmena označují jednotlivé podzemní štoly – zde označeny pouze vchody A, B, C, D.
Letecká fotografie celého areálu továren Richard – Březen 1945
Písmena označují jednotlivé podzemní štoly – zde označeny pouze vchody A, B, C, D.


Část téhož místa v současné době.
Část téhož místa v současné době.


Richard I – vchod A/B

Richard I – vchod A/B, který zpřístupňoval dnes tajemstvím zahalenou levou část dolu Richard I (v 70. letech minulého století byl odstřelen a v 90. letech zavezen navážkou ze stavby mrazíren). Fotografie tohoto vchodu jsem neměl možnost nikdy spatřit a o jeho vzhledu se můžeme jenom dohadovat. Jisté je, že při válečných úpravách byl vstupní portál „ukryt“ za budovou kotelny a nad štolou „A“ se nacházela budova Fuhrüngstabu SS, odkud podle neověřených informací vedlo do podzemí samostatné schodiště. Do každé štoly ústila kolej železnice od rozchodu 600 mm.

Zde si můžete přečíst popis o hledání a nálezu vchodu A/B v 80. letech

Nebo popis průzkumu levé části dolu Richard I pomocí vrtu (vrt Československé televize)


Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí. Foto rok 1986.
Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí. Fotografie pochází přibližně z roku 1987.Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí. Fotografie pochází přibližně z roku 1984.
Jeden z mála existujících pohledů na část portálu bývalého vchodu A/B do levé části podzemí.
Fotografie portálu jako celku se mi nepodařilo do dnešního dne získat, nebo alespoň spatřit na fotografii, či kresbě.


Letecký pohled na přibližné umístění vchodů do továrny Richard I. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na přibližné umístění vchodů do továrny Richard I.


Richard I – vchod C/D

Odbagrováním nízkého nadloží vznikl před vchodem terénní zářez a nový portál byl vystavěn u rozdvojení původní štoly II. Přestože v případě vchodu C/D již existují fotografie, do dnešního dne není zcela jasné, jak tento vchod vypadal v letech 1944 – 1945 (na konci této stránky naleznete odkaz na stránku o nejasnostech okolo vzhledu vchodu CD). Budeme-li vycházet z dostupné mapy, pak se dá předpokládat, že do podzemí měly vstupovat zdvojené koleje o rozchodu 600 mm (nejsem si zcela jist, jak to bylo v případě chodby C). Portály obou štol AB a CD měla po dostavbě uzavírat železobetonová do boku posuvná vrata. K tomuto stavebnímu záměru však nikdy nedošlo. Po skončení války bylo podzemí postupně vyklizeno a v roce 1947 byla obnovena těžba vápence. V roce 1957 byl vybudován stávající portál. Více již následující fotografie.


Výřez z původní (předválečné) mapy na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.
Výřez z původní (předválečné) mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.


Výřez z mapy podzemí. Na mapě jsou označeny vchody do podzemí včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů. K této výstavbě již do konce války nedošlo.
A pro porovnání s předcházející mapou.
Výřez mapy z roku 1944, na které jsou označeny vchody do podzemí včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů.
K této výstavbě již do konce války nedošlo.


Letecký pohled na místo, kde se nachází portál C/D – Richard I. Foto: Hynek Gazsi.
Letecký pohled na místo, kde se nachází portál C/D – Richard I.


Pohled na vchod CD v blíže nespecifikovaném roce. Foto – soukromý archív pan Červený.
Pohled na vchod CD v blíže nespecifikova­ném roce.


Pohled na vchod CD v roce 1956 – Foto – soukromý archív pan Červený.
Richard I – vchod do podzemí.
Richard I (starý vchod C nalevo a vchod D napravo)


Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960. Foto: Bohumil Červený, 1960. Fotoarchiv České geologické služby.
Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960.
Foto: Bohumil Červený, 1960.
Fotoarchiv České geologické služby.


Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.
Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.
Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D.
Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování.
Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.


Pohled na vchod CD přibližně v roce 1970 – Foto – soukromý archív pan Červený.
Vchod C/D foto přibližně z roku 1970.
Pohled na vchod CD přibližně v roce 1970 – Foto – soukromý archív pan Červený.Vchod C/D. Datum pořízení fotografie nezjištěno. Foto: archiv Miloslav Šerks.
Pohledy na vchod C/D do podzemí Richard I, který byl vystavěn v roce 1957.


Pohled na vchod C/D – Richard I. – červen 2019.
Současný pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.Současný pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Červen 2019.


Pohled na vchod C/D – Richard I. – 1.listopad 2019.
Pohled na vchod C/D – Richard I. – 1.listopad 2019.Pohled na vchod C/D – Richard I. – 1.listopad 2019.
Současný pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
1. listopad 2019…Současný pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Rok 2022…


Existující fotografie, které jsou součástí této stránky, nepřináší odpověď na tak jednoduchou otázku: Jak vlastně vypadal válečný vchod C/D do podzemní továrny Richard I ?


Přivítám jakoukoliv informaci na toto téma…(12/19)


Naposledy upraveno 19. 1. 2023


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.