Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Vchody do podzemí

RICHARD I – VCHODY A/B a C/DRICHARD I. – VCHODY A/B a C/D


Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, pod vrchem Bídnice se před válkou nacházela tři od sebe oddělená důlní díla.

Nejrozsáhlejší důlní podzemní prostory, vlastnila pravděpodobně již od roku 1908 firma A. G. Kalk – und Ziegelwerke Leitmeritz (pozn. Jinde použito názvu Kalk – und Ziegelbrennerei Leitmeritz.) – název dolu „Steinbruches“, která byla založena pravděpodobně roku 1908. (za války označeno jako Richard I.).Na této stránce se věnuji vchodům do největšího dolu – kterým byl Richard I.

Důl Richard I. měl původně dvě hlavní štoly, které se uvnitř podzemí rozcházely na další – celkem čtyři hlavní větve  – (pro přehlednější vysvětlení je níže připojen výřez ze staré mapy dolu Richard I.).


V pozadí fotografie pravděpodobně vstupní část do podzemí – později Richard I.
Digitálně upravený výřez fotografie s nápisem nad vchodem.
Zatím jediná, předválečná fotografie vchodu do podzemí.
Podle všeho se jedná o část štoly, která byla při výstavbě továrny odstraněna – viz níže.


Původní vstupní štola II., s vyznačenou budovou – vchodem, na jejím počátku. Pravděpodobně se jedná o stejnou budovu, jako je na horním obrázku.
Původní vstupní štola II., s vyznačenou budovou – vchodem, na jejím počátku.
Pravděpodobně se jedná o stejnou budovu, jako je na horním obrázku.Porovnáním starých a válečných map si můžeme udělat obrázek o tom,
v jakém rozsahu došlo ke změnám v umístění vchodů.

Nejmarkantnější rozdíl je znatelný právě u Richardu I. Zde bylo odstraněno poměrně nízké nadloží v délce přibližně 150 m, přičemž ve svahu u nového vchodu CD vznikl stávající terénní zářez. Teprve v místech, kde se svah začíná strměji zdvíhat, byly vybudovány nové portály.


Barevně jsou označeny části štol, které byly odstraněny při výstavbě továrny.
Výřez z předválečné mapy, na které jsou zakresleny původní vchody a štoly vápencového dolu.


Výřez z předválečné mapy, žlutě jsou vyznačeny „nové“ vchody z roku 1944.
Výřez z předválečné mapy.
Žlutě jsou vyznačeny „nové“ vchody z roku 1944.


Výřez z mapy podzemí. Na mapě jsou označeny vchody do podzemí, včetně PLÁNOVANÉHO řešení vzhledu vstupních portálů. K této výstavbě již do konce války nedošlo.
Výřez z mapy podzemí z roku 1944.
Na mapě jsou označeny vchody do podzemí, včetně PLÁNOVANÉHO řešení vzhledu vstupních portálů.
K této stavební úpravě již do konce války nedošlo.


Část vrchu Bídnice, na níž jsou přibližně vyznačeny místa bývalého umístění zdvojených vchodů do podzemí, s označením A/B a C/D.
Část vrchu Bídnice, na níž jsou přibližně vyznačeny místa bývalého umístění zdvojených vchodů do podzemí, s označením A/B a C/D.


Letecká fotografie celého areálu továren Richard – Březen 1945. Písmena označují jednotlivé podzemní štoly – zde označeny pouze zdvojené vchody A/B a C/D.
Letecká fotografie celého areálu továren Richard – datování, Březen 1945.
Písmena označují jednotlivé podzemní štoly – zde označeny pouze zdvojené vchody A/B a C/D.Richard I – vchod A/B


Štola číslo I., patřící před válkou společnosti A. G. Kalk – und Ziegelwerke Leitmeritz, byla při výstavbě továrny, částečně odtěžena do podoby krátké chodby (pozůstatek Stollen I.), která se po několika metrech v podzemí rozcházela na chodby označené jako A a B.

Jenomže to je asi tak všechno, co se o tomto vchodu dá zjistit, protože vše ostatní je ukryto v mlze nejasností. K dnešnímu dni vlastně ani nevím, jak vchod vypadal, zda byl využíván – a pokud ano zda fungovaly obě chodby (A/B). Zda bylo uvnitř funkční kolejiště a vlastně pořádně nevíme o využití této části.

A kupodivu o moc lepší to není ani v poválečném období. Nikde, žádná fotografie, žádný detailní popis, a světe div se, ani žádná informace o termínu či způsobu likvidace tohoto vchodu.
Dnes je místo vchodu zavazeno navážkou z 90. let minulého století a tím je asi příběh vchodu A/B ukončen…

Zde si můžete přečíst popis o hledání a nálezu vchodu A/B v 80. letech

Nebo popis průzkumu levé části dolu Richard I pomocí vrtu (vrt Československé televize)

A naštěstí dnes již – sice jen v textu a fotografiích můžeme krátce nahlédnout do levé části podzemí, ale ruku na srdce moc moudří z toho nebudeme…


Projektovaná podoba vchodu A/B z roku 1944, včetně vyznačeného kolejiště. Digitálně překreslená mapa podle původního originálu – autor mapy Mgr. Tomáš Kos.
Projektovaná podoba vchodu A/B z roku 1944, včetně vyznačeného kolejiště.


Šipka označuje zdvojený vchod A/B – Březen 1945.Šipka označuje zdvojený vchod A/B – Duben 1945.
Letecké fotografie z jara 1945 – šipka označuje zdvojený vchod A/B.


Rok 1957 – šipka označuje místo, kde býval zdvojený vchod A/B.
Rok 1957 – šipka označuje místo, kde býval zdvojený vchod A/B.


Jeden z mála existujících pohledů na část bývalého portálu, vchodu A/B do levé části podzemí. Foto rok 1986.
Jeden z mála existujících pohledů na část bývalého portálu, vchodu A/B do levé části podzemí. Fotografie pochází přibližně z roku 1987.Jeden z mála existujících pohledů na část bývalého portálu, vchodu A/B do levé části podzemí. Fotografie pochází přibližně z roku 1984.
Jeden z mála existujících pohledů na část bývalého portálu, vchodu A/B do levé části podzemí.
Jakékoliv další fotografie, nebo třeba jenom kresby, se mi do dnešního dne nepodařilo získat, či spatřit.Richard I – vchod C/D


I v případě tohoto vchodu, byla na úplném začátku dlouhá vstupní štola (stollen II.)
Odbagrováním, původního, nízkého nadloží nad štolou, vznikl terénní zářez, na jehož konci bývaly vedle sebe dva samostatné vchody. Vchod C a vchod D.
V době výstavby továrny, byla v obou štolách úzkokolejná dráha, o rozchodu 600 mm.

Přestože v případě vchodu C/D již naštěstí existují fotografie, do dnešního dne není zcela jasné, jak tento vchod vypadal v letech 1944 – 1945 (v další části této stránky, naleznete mimo jiné i odkaz na stránku – o nejasnostech okolo vzhledu vchodu CD).

Podle dobové mapy lze zjistit, že Portály obou štol A/B a C/D měla po dostavbě uzavírat železobetonová do boku posuvná vrata. K tomuto stavebnímu záměru však nikdy nedošlo.

Po skončení války bylo podzemí postupně vyklizeno a v roce 1947 byla obnovena těžba vápence. V roce 1957 byl vybudován „nový“ – stávající portál.Více již vysvětlí následující fotografie.


Projektovaná podoba vchodu C/D z roku 1944, včetně vyznačeného kolejiště. Digitálně překreslená mapa podle původního originálu – autor mapy Mgr. Tomáš Kos.
Projektovaná podoba vchodu C/D z roku 1944, včetně vyznačeného kolejiště.


Výřez z mapy podzemí. Na mapě jsou označeny vchody do podzemí včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů. K výstavbě portálů podle zakreslené podoby, již do konce války nedošlo.
A pro porovnání s předcházející mapou.
Výřez mapy z roku 1944, na které jsou označeny vchody do podzemí, včetně PLÁNOVANÉHO řešení vstupních portálů.
K výstavbě portálů podle zakreslené podoby, již do konce války nedošlo.


Šipka označuje zdvojený vchod C/D – Březen 1945.Šipka označuje zdvojený vchod C/ – Duben 1945.
Letecké fotografie z jara 1945 – šipka označuje zdvojený vchod C/D.


Letecký pohled na „nový“ vstupní portál C/D, z roku 1957.
Letecký pohled na „nový“ vstupní portál C/D, z roku 1957.


Letecký pohled na vchod C/D – Richard I, v roce 1973.
Letecký pohled na vchod C/D – Richard I, v roce 1973.


Současný, letecký pohled na místo, kde se nachází portál C/D – Richard I.
Současný, letecký pohled na místo, kde se nachází portál C/D – Richard I.Čelní pohledy na vstup C/D


Vchod C/D, doznal několika změn v různém rozsahu. Počínaje válečným odstraněním nízkého nadloží nad páteřní štolou II až k rozdvojení (později C/D). Následovalo využívání obou vchodu C/D až po zachování pouze těžní chodby D.
V poválečném období výstavba „nového“ vchodu firmou Baraba (v roce 1957) až po současný stav. Ačkoliv u tohoto vchodu existuje největší počet fotografií, není úplně zřejmé, jak vlastně tento vchod vypadal v roce 1945.
Rozebírání této otázky nakonec vyústilo k vytvoření samostatné stránky nazvané:Jak vlastně vypadal vchod C/D za války?


Pohled na vchody C a D v poválečném období, v blíže nespecifikovaném roce.
Pohled na vchody C a D v poválečném období, v blíže nespecifikova­ném roce.


Pohled na vchod CD. přibližně v roce 1956.
Richard I – vchod do podzemí.
Nalevo starý vchod C – napravo vchod D.


Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960. Foto: Bohumil Červený, 1960. Fotoarchiv České geologické služby.
Pohled na nově vybetonovaný portál v roce 1960.
Foto: Bohumil Červený, 1960.
Fotoarchiv České geologické služby.


Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.
Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D. Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování. Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.
Orientační nákres vzhledu vstupního portálu C/D.
Na nákresech je znázorněna pouze poválečná úprava – vybetonování.
Pro lepší přehlednost není zakreslena okolní zemina.


Pohled na vchod CD přibližně v 70 letech. Za pozornost stojí zřetelný kus kolejového pole a odvodňovací strouhy.
Vchod C/D foto přibližně z roku 1970.
Pohled na vchod CD přibližně v roce 1970.Vchod C/D. Datum pořízení fotografie nezjištěno. Foto: archiv Miloslav Šerks.
Pohledy na vchod C/D do podzemí Richard I, který byl vystavěn v roce 1957.


Pohled na vchod C/D – Richard I. – červen 2019.
Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Červen 2019.


Pohled na vchod C/D – Richard I. – listopad 2019.
Pohled na vchod C/D – Richard I. – listopad 2019.Pohled na vchod C/D – Richard I. – listopad 2019.
Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Listopad 2019.Pohled na přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Rok 2022.


Současný pohled na nově vyčištěný přístup ke vchodu C/D – Richard I. Únor 2023…Současný pohled na nově vyčištěný přístup ke vchodu C/D – Richard I. Únor 2023…
Současný pohled na nově vyčištěný přístup ke vchodu C/D – Richard I.
Únor 2023…


Takto vypadal prostor u opěrných zdí před vyčištěním. Pohled od vrat v roce 2018…Takto vypadal prostor u opěrných zdí před vyčištěním. Pohled od vrat v roce 2018…
Dvě fotografie „z druhé strany“ – takto vypadal prostor u opěrných zdí před vyčištěním.
Pohled od vrat v roce 2018…


A pohled z téhož místa v roce 2023.
A pohled z téhož místa v roce 2023.


Ještě udělám dvě krátké zastávky u vchodu C/D a přístupové cesty.

(zastavení první.)

Na jaře 2023 došlo (přibližně) po padesáti letech… k prvnímu pokusu o zkulturnění prostředí u vstupního portálu do bývalé podzemní továrny Richard I. Byla odtěžena sesutá zemina a zem vyčištěna až na původní betonovou podlahu před vchodem. Při tom se po dlouhé době objevil obrys pro uložení důlních kolejí a odvodňovací strouha. Tento popis lépe vysvětli následující skládanka dvou fotografií. První fotografie byla pořízena okolo roku 1965 a druhá je z roku 2023…


Proklad dvou fotografií z různých období – fotomontáž pro vysvětlení „rýh“ před vchodem.
Proklad dvou fotografií z různých období – fotomontáž pro vysvětlení „rýh“ před vchodem.


(zastavení druhé – přístupový úvoz ke vchodu C/D.)

Dvě fotografie pořízené přibližně ze stejného místa, avšak v rozmezí šedesáti let…


Úvozová cesta přibližně v roce 1963 +–…A totéž místo v roce 2023…
Jak šel čas…


Přivítám jakoukoliv další, starou fotografii na toto téma…Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolnou platbou.(04/23)


Naposledy upraveno 1. 4. 2023


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.