Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 1. 2. 2020

Vyhledávání

Stavby na povrchu

Filtrační staniceLetecký pohled na filtrační stanici. Foto – Hynek GazsiLetecký pohled na filtrační stanici. Foto – Hynek Gazsi
Letecký pohled na budovu filtrační stanice.


Budova filtrační stanice. Rok 2009.
Budova filtrační stanice.
(stav v roce 2009)


Užitkovou vodu, která byla čerpána v jeden a půl kilometru vzdálené čerpací stanici u řeky Labe, bylo potřeba upravit do podoby vhodné minimálně k průmyslovému použití. K tomuto účelu bylo vybudováno zde popisované zařízení určené k filtraci a úpravě užitkové vody.

Železobetonová stavba filtrační stanice se nachází asi 300 metrů severovýchodně od továrny Richard I.
Osm metrů vysoká budova byla vystavěna do obdélníkového tvaru (14×11 metrů).
Její součástí je i 8 m dlouhá, jedenkrát lomená přístupová chodba (tomto případě se pravděpodobně jedná o protistřepinové bezpečnostní opatření, aby např. v případě náletu nedošlo k poškození vnitřního vybavení).

V přední části budovy jsou dva vstupy.

První „vstup“ je velký obdélníkový otvor o velikosti 400×350 cm, který částečně vyplňuje levou čelní stěnu budovy. Tímto otvorem se prováděl transport filtrů při montáži a poté byl tento otvor zazděn (pozůstatky cihel jsou dosud znatelné u prahu otvoru).
Po zazdění by byla na celou stavbu navršena vrstva zeminy, a k technologii by se vstupovalo druhým vchodem – tím je již zmiňovaná úzká, jednou lomená chodba.

Na budově filtrační stavby zaujme mohutnost stěn a stropnice.

Pro zajímavost uvádím některé rozměry budovy pro filtry:

  • tloušťka stropnice hlavní haly – cca 160 cm
  • tloušťka stěn – cca 160 cm
  • tloušťka stropnice lomené chodby – 100 cm
  • tloušťka stěn lomené chodby – 100 cm

Při těchto rozměrech si nemohu nepoložit otázku – proč je vše tak mohutné? Není to trochu moc předimenzované na obyčejnou stavbu budovy na filtraci užitkové vody?

Uvnitř filtrační stanice bylo v době provozu umístěno 6 Bollmannových filtrů. Ty byly v roce 1946 demontovány. Čtyři putovaly do Mostu (po válce – Stalinovy závody) a dva zůstaly v litoměřické vodárně.


Žádost o vydání případně odprodej dvou filtrů pro potřeby města Litoměřice.
Rozkaz o ukončení demontáže dvou posledních filtrů.
Žádost o vydání (odprodeji) dvou filtrů pro město Litoměřice.
Zdroj dokumentu: Vojenský ústřední archiv.


Virtuální prohlídka čelní části filtrační stanice – před lomenou chodbou
(autor virtuální prohlídky: Mgr. Tomáš Kos)


Virtuální prohlídka filtrační stanice – před vchodem pro transport filtrů
(autor virtuální prohlídky: Mgr. Tomáš Kos)


Vnitřní stavební vybavení filtrační stanice

V prostorné hale bylo dříve možné spatřit šest podstavců na filtry, přičemž každý z podstavců tvořilo šest betonových, asi jeden metr vysokých, do kruhu rozestavených čtvercových sloupů.
Uprostřed haly stojí dva železobetonové podpěrné sloupy.

Mimo osu budovy byl po levé straně vystaven betonový žlab, jehož vnitřní část byla prakticky dokonale hladká. Pravděpodobným účelem tohoto žlabu bylo odvádění kalů vzniklých při filtraci.

Betonová podlaha filtrační stanice byla směrem ke středu budovy mírně vyspádována, a doplněna o ě několika otvorů procházejících pod betonovým žlabem, určeným k odvádění vody a úkapů z filtrační technologie.

Nad každým uložením filtrů je ve stropnici čtverhranný otvor, který byl určen k protažení lana při zvedání, usazování a konečné montáži nádob filtrů. Otvory byly současně využity i pro větrání vnitřních prostor filtrační stanice.

V pravé zadní části budovy je žebřík zhotovený z ocelových stupaček kruhového průřezu, částečně zapuštěných v betonu a ústících k nevelkému obdélníkovému otvoru v boční zdi. Jediné vysvětlení, které mne napadá k tomuto řešení je, že se jedná o nouzový východ z budovy.

V zadní části betonové haly jsou zachovalé pozůstatky ocelového potrubí pro vstup a výstup užitkové vody.


Virtuální prohlídka vnitřní části filtrační stanice
(autor virtuální prohlídky: Mgr. Tomáš Kos)


Filtrace

V současnosti přes veškerou snahu nedokážu přesně popsat původní rozmístění filtrační technologie a postup úpravy vody.
Doposud jsem neměl možnost spatřit žádné nákresy či plány technologie a ani dobové fotografie vnitřního vybavení.

Z tohoto důvodu jsou všechny technologické informace na této stránce pouze dohadem, který je odvozen ze vzhledu a rozmístění jednotlivých zachovalých pozůstatků vybavení.

Užitková voda se čerpala v čerpací stanici u řeky Labe, a do filtrační stanice byla přiváděna asi jeden a půl kilometru dlouhým potrubním přivaděčem o průměru 300mm.

Přívodní potrubí vody prostupuje betonovou stěnou do objektu na levé boční stěně filtrační stanice.
Znečištěná voda postupně procházela jednotlivými filtry, kde byla filtrována průchodem přes křemennou drť různé velikosti a pravděpodobně byla do vody přidávána chemikálie pro konečnou úpravu vody.

Po vyčištění byla voda vytlačována do dvoukomorových nádrží na užitkovou vodu umístěných uvnitř svahu nad filtrační stanicí. Následně byla voda rozváděna do podzemí továrny Richard – větracím vrtem u chodby č. 6.

Odfiltrované kaly byly vypouštěny do betonového žlabu a odváděny do kanalizace. Voda, která unikla přes případné netěsnosti, a stékala na podlahu, byla odváděna do mělkého žlábku uprostřed haly, odkud odtékala do jímky umístěné v podlaze přístupové (lomené) chodby.

Dnes již po veškerém potrubí zůstaly venku před budovou již pouze sotva znatelné nehluboké zářezy směřující k nádržím na užitkovou vodu.

Pod stropem filtrační stanice lze doposud spatřit zbytky elektrické instalace na vnitřní osvětlení stavby. To jsou asi jediné pozůstatky, které se zde zachovaly.

Z ničeho nelze vyčíst, kde byl upevněn nějaký kabel sloužící například k napájení případných motorů čerpadel.

Když už jsme u těch čerpadel. Nedovedu dost dobře představit, jakým způsobem byla přefiltrovaná voda do zásobních nádrží čerpána, když v budově filtru není žádné uložení pro motory a čerpadla.
Nikde není žádná známka po upevnění jakýchkoliv armatur malého průměru, nebo pomocného zařízení, které se zde dle mého názoru musely nacházet.
Vše by nasvědčovalo tomu, že filtrační stanice nakonec zůstala pouze ve stádiu rozpracovanosti…

Je dost možné, že pod pahorky, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby, se ukrývají další základy staveb či potrubní rozvody.


Fotografie a další popis filtrační stanice

Poznámka:
Následující fotografie jsou již po několikáté obměněny. Přesto však na stránce zůstávají některé fotografie, které se již znovu nikdy nepodaří pořídit. Tato budova je systematicky ničena, a to jak uvnitř, tak i zvenčí (podrobnosti průběžně uvádím v závěru této stránky).


Celkové pohledy na budovu.


Pohled na čelní stěnu budovy. Na levé straně velký montážní otvor. Na pravé straně vstup do lomené chodby.
Pohled na čelní stěnu budovy. Na levé straně velký montážní otvor. Na pravé straně vstup do lomené chodby.


Pohled z vrchní části lomené chodby na čelní stěnu budovy a zbytky nespecifikované nádrže (napravo).
Pohled z vrchní části lomené chodby na čelní stěnu budovy a zbytky nespecifikované nádrže (vpravo).


Pravá boční část s otvorem nouzového východu.
Pravá boční část s otvorem nouzového východu.


Levá boční část budovy. Vlevo ve spodní části vstup potrubí pro přívod nefiltrované vody. Vpravo pohled na část lomené chodby. (rok 2006).
Levá boční část budovy. Vlevo ve spodní části vstup potrubí pro přívod nefiltrované vody. Vpravo pohled na část lomené chodby.
(stav v roce 2006)


Nákresy


Model čelní části budovy filtrační stanice. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Model čelní části budovy filtrační stanice.


Pohled na model budovy z boku. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Pohled na model budovy z boku.


Modelové pohledy na vrchní část budovy filtrace. Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska. Kresba a grafika: Jan VincencModelové pohledy na vrchní část budovy filtrace. Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Modelové pohledy na vrchní část budovy filtrace. Pro lepší názornost není na modelu zakreslena stropní deska.


Průhled do budovy filtrace. Kresba a grafika: Jan Vincenc.Průhled do budovy filtrace. Kresba a grafika: Jan Vincenc.
Průhled do budovy filtrace.


Masivní betonové zdi


Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.
Na celé budově filtrační stanice mimo jiné zaujme například tloušťka stěn a stropní desky.


Lomená vstupní chodba


Pohled na lomenou vstupní chodbu (rok 2002).
Pohled na lomenou vstupní chodbu.
(stav v roce 2002)


Boční pohled na lomenou vstupní chodbu.
Boční pohled na lomenou vstupní chodbu.


Vstup do lomené chodby.
Vstup do lomené chodby.


Lomená vstupní chodba – pohled zevnitř


Pohled na vstup do lomené chodby a otvor pro transport filtrů a technologie – napravo.Pohled na vstup do lomené chodby. Při pravé stěně je část žlábku pro svod úkapové vody do šachty v zadní části chodby (na fotografii je již šachta zabetonovaná).
Pohled na vstup do lomené chodby.
Při pravé stěně je část žlábku pro svod úkapové vody do šachty v zadní části chodby
(na fotografii je již šachta zabetonovaná).


Pohled do chodby z haly. V pravé zadní části fotografie lze spatřit částečně zasypanou šachtu pro svod úkapové vody a kalů. Stav v roce 2002. Foto: Hynek GazsiTotéž místo v roce 2013. Šachta pro svod úkapové vody je již zabetonovaná. (Pro lepší orientaci – Vpravo vstup do lomu chodby – za zády je hala pro filtry).
Otvor uprostřed fotografie je zbytek šachty pro svod úkapové vody a kalů. Dnes je spodní část této šachty již zasypaná a zabetonovaná. Stav v roce 2013. (Pro lepší orientaci – Vpravo vstup do haly pro filtry – za zády druhý lom chodby).
Pohled na části lomené chodby při pohledu z haly.


Pohled z chodby ven.
Pohled z chodby ven.


Pozůstatky vybavení


Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení. Jediné co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.
Na stěně lomené chodby se zachovalo několik držáků a izolátor elektrické instalace vnitřního osvětlení.Detail jednoho zachovalého izolátoru na stěně lomené chodby.
Pozůstatky elektrické instalace vnitřního osvětlení.
Jediné co se zachovalo z elektrického rozvodu uvnitř filtrační stanice.
(stav v roce 2010)


Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození. Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.
Jeden z nosných sloupů na sobě nese známky poškození.
Při montáži (demontáži?) část zařízení sklouzla po sloupu a zanechala znatelné vrypy.


Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů. Foto: Hynek Gazsi
Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů.Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů.Pohled na žebřík k únikovému východu. Foto: Hynek GazsiDnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice. Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů. Foto: Hynek Gazsi.
Dnes již historické pohledy na vnitřní část filtrační stanice.
Na fotografii jsou zachyceny i dva podpěrné sloupy, sloupky pod filtry a žlab pro odvod kalů z filtrů.
(stav v roce 2002)


Žlab pro odvod kalů z filtrace.
Žlab pro odvod kalů z filtrace.
(stav v roce 2010)


Pohled na část žlabu s otvory pro vodu ve spodní části.Pohled na část žlabu s otvory pro vodu ve spodní části.Úkapová voda byla pod žlaby odváděna k jímací drážce.Detailnější pohled na jeden z otvorů procházející pod žlabem.
Úkapová voda byla otvory pod žlaby odváděna k jímací drážce.


Podlaha v celé hale je mírně vyspádována k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která se nacházela v podlaze u stěny uvnitř lomené chodby-viz foto v částiPodlaha v celé hale je mírně vyspádována k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která byla vybudována v podlaze uvnitř lomené chodby.
Pohled do lomené chodby. V pravé zadní části fotografie lze spatřit částečně zasypanou šachtu pro svod úkapové vody a kalů. Stav v roce 2002. Foto: Hynek Gazsi
Podlaha v celé hale je mírně vyspádována k jímací drážce v podlaze, odkud samospádem odtékala do šachty, která byla vybudována v podlaze uvnitř lomené chodby.
(stav v roce 2010)


Pohled na pravou vnitřní stranu filtrační stanice a na podpěrné stojky pro upevnění filtrů.
Pohled na pravou vnitřní stranu filtrační stanice a na podpěrné stojky pro upevnění filtrů.
(stav před nelegálním odstřelem v roce 2002)


pohled na zbylé podpěrné sloupy nádob filtrů.detailnější pohled na podpěrné sloupy.
Dnes už z podpěrných sloupů filtrace spatříme pouze jeden ze šesti kompletů…
(stav v roce 2011)


…a po ostatních sloupcích nalezneme pouze zabetonované otvory v podlaze.
…a po ostatních sloupcích nalezneme pouze zabetonované otvory v podlaze.
(stav v roce 2010)


Modelový celkový průhled budovou. V modelu jsou zakresleny i tři nádoby filtrace. (Protože zatím neexistuje dobová fotografie nebo plán je vzhled nádob pouze fiktivní). Kresba a grafika: Jan Vincenc
Modelový celkový průhled budovou. V modelu jsou zakresleny i tři nádoby filtrace.
(Protože zatím neexistuje dobová fotografie nebo plán je vzhled nádob pouze fiktivní).


Potrubí


Do budovy byla neupravená voda z řeky Labe přiváděna boční stěnou. Pohled na levou část budovy s detailem vstupního potrubí.
Do budovy byla neupravená voda z řeky Labe přiváděna boční stěnou.
Pohled na levou část budovy s detailem vstupního potrubí.


V levém horním rohu fotografie se nachází část přívodního potrubí pro vodu z řeky Labe.
Pohled na totéž potrubí, které prochází stěnou do budovy filtrační stanice.Detail příruby přívodního potrubí.
Pohled na přívodní potrubí, které prochází stěnou do budovy filtrační stanice.


Po filtraci byla voda vytlačována do svahu k nádržím na upravenou užitkovou vodu (část potrubí lze doposud spatřit v zadní části budovy.
Po filtraci byla voda vytlačována do svahu k nádržím na upravenou užitkovou vodu.
(část potrubí lze doposud spatřit v zadní části budovy).


Pohled na potrubí přívodu vody (levá část fotografie) a odvod přefiltrované vody (pravá část fotografie.
Pohled na potrubí přívodu vody (levá část fotografie) a odvod přefiltrované vody (pravá část fotografie.Detailní pohled na výtlačné potrubí přefiltrované vody. Příruba či případné koleno bylo již dávno odříznuto.
Pohled na obě shora popisované potrubí. (dlouhé potrubí – přívod nefiltrované vody).
Po pravé straně – část výtlačného potrubí pro filtrovanou vodu (do sběrných nádrží).


Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby. Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.
Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby. Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby. Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.
Zbytky armatury a cihlové nádrže vystavené na stropě lomené chodby.
Účel nádrže se mi doposud nepodařilo zjistit.
Bohužel i toto potrubí je již dávno uřezáno…


Model filtrační stanice se zakreslenou cihlovou nádrží na vrchní části lomené chodby.
Model filtrační stanice se zakreslenou cihlovou nádrží na vrchní části lomené chodby.


Nouzový východ


Pohled od levé vnitřní stěny budovy filtrace směrem k „nouzovému výlezu“.
Pohled od levé vnitřní stěny budovy filtrace směrem k „nouzovému výlezu“.


Ocelové schody k „nouzovému východu“.Ocelové schody k „nouzovému východu“.
Ocelové schody k „nouzovému východu“.


Venkovní pohled na nouzový východ z budovy. Za zmínku stojí poškození ve spodní části otvoru. Tato nerovnost pravděpodobně vznikla chybou při betonáži. Na povrchu nejsou žádné stopy po nástrojích.Venkovní pohled na nouzový východ z budovy. Za zmínku stojí poškození ve spodní části otvoru. Tato nerovnost pravděpodobně vznikla chybou při betonáži. Na povrchu nejsou žádné stopy po nástrojích.
Venkovní pohled na nouzový východ z budovy. Za zmínku stojí poškození ve spodní části otvoru. Tato nerovnost pravděpodobně vznikla chybou při betonáži. Na povrchu nejsou žádné stopy po nástrojích.


Otvory ve stropnici


Pohled na pomalu zarůstající střešní desku filtrační stanice. Střecha filtrační stanice a otvory sloužící pro ventilaci a vztyčení filtrů při stavbě.
Pohled na pomalu zarůstající střešní desku filtrační stanice.
Střecha filtrační stanice a otvory sloužící pro ventilaci a vztyčení filtrů při stavbě.
(stav v roce 2002)


Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.
Detailní pohled na jeden ze šesti otvorů ve střeše filtrační stanice.


Pohled na technologický otvor z vnitřní části haly filtrů.
Pohled na technologický otvor z vnitřní části haly filtrů.


Technologie


V současnosti přes veškerou snahu nedokážu přesně popsat přesné rozmístění filtrační technologie a postup úpravy vody. Doposud se mi nepodařilo sehnat žádné nákresy či plány technologie a ani dobové fotografie vnitřního vybavení.
Z tohoto důvodu jsou všechny technologické informace na této stránce pouze dohad, který je odvozen ze vzhledu a rozmístění jednotlivých zachovalých pozůstatků vybavení.


Pohled na technologický otvor z vnitřní části haly filtrů.
Po zvětšení náhledu se zobrazí popis vnitřní části filtrační stanice.
(stav vnitřního vybavení – stav v roce 2002)


Model průhledu budovou. Kresba a grafika: Jan VincencModel průhledu budovou. Kresba a grafika: Jan Vincenc
Model průhledu budovou.


Na tomto nákresu je moje PŘEDSTAVA, jak to uvnitř filtrační stanice mohlo vypadat. Po zvětšení nákresu se zobrazí všechny dle mého názoru důležitější části objektu filtrační stanice i s popisem. Nákres není dělán podle žádného měřítka, a tak je pravděpodobné, že poměr velikosti filtru k tloušťce stěny není přesný. Pro lepší přehlednost není v obrázku naznačena ani lomená chodba a boční otvor v zadní části stavby. Asi by bylo vhodné zakreslit šachtu před stavbou, do které byla přiváděna voda z koryta, ale protože neznám hloubku této šachty (je zasypána), není tedy ani součástí obrázku.
Nákres technologie filtrů.
Na tomto nákresu je moje PŘEDSTAVA, jak to uvnitř filtrační stanice mohlo vypadat.
Po zvětšení nákresu se zobrazí všechny dle mého názoru důležitější části objektu filtrační stanice i s popisem.
Nákres není dělán podle žádného měřítka, a tak je pravděpodobné, že poměr velikosti filtru k tloušťce stěny není přesný.
Pro lepší přehlednost není v obrázku naznačena ani lomená chodba a boční otvor v zadní části stavby.
Asi by bylo vhodné zakreslit šachtu před stavbou, do které byla přiváděna voda z koryta, ale protože neznám hloubku této šachty (je zasypána), není tedy ani součástí obrázku.


Pokusím se přiblížit, jak pravděpodobně měla filtrační stanice pracovat.

Z levé strany byla dálkovým vodovodem přiváděna neupravená labská voda z čerpací stanice u Labe.
Znečištěná voda postupně procházela jednotlivými filtry, kde byla filtrována průchodem přes křemenné kamínky různé velikosti. Je docela možné, že v posledních filtrech byla do vody přidávána chemikálie pro konečnou úpravu vody.
Po vyčištění byla voda vytlačována do dvou dvoukomorových nádrží na vodu umístěných v podzemí svahu nad filtrační stanicí, odkud byla voda rozváděna do podzemí větracím vrtem u chodby č. 6.
Nečistoty vzniklé filtrováním byly vypouštěny do betonového žlabu a odváděny do kanalizace.
Voda, která unikla přes případné netěsnosti, byla odváděna otvory pod žlabem do mělkého žlábku uprostřed haly, odkud odtékala do jímky umístěné v přístupové (lomené) chodbě.


Modelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan VincencModelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan Vincenc Modelový průhled částí budovy.
V modelu jsou zakresleny nádoby filtrace, není doplněn rozvod vody.
(Protože zatím neexistuje dobová fotografie nebo plán, je vzhled nádob pouze fiktivní.)


Modelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan VincencModelový průhled částí budovy. Kresba a grafika: Jan Vincenc
Průhled do budovy filtrace. V modelu jsou zakresleny nádoby filtrace, není doplněn rozvod vody.
(Protože zatím neexistuje dobová fotografie nebo plán, je vzhled nádob pouze fiktivní.)


Přibližně takto vypadla tělesa Bollmannových filtrů. V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Přibližně takto vypadla tělesa Bollmannových filtrů.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru.Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru. Lze spatřit i vrstvu filtračního písku.
Částečný pohled do vrchní části Bollmannova filtru. Na pravé fotografii lze spatřit vrstvu filtračního písku (kamínků).
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Pohled do spodní části Bollmannova filtru.
Pohled do spodní části Bollmannova filtru.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.
Po rozřezání starých Bollmannových filtrů zůstala pouze velká hromada filtračního písku (kamínků). Stejné kamínky lze doposud najít v okolí filtrační stanice.
V tomto případě se nejedná o filtry jakkoliv související s továrnou Richard.
Fotografie jsem pořídil v době rekonstrukce litoměřického koupaliště.


Současný stav budovy filtrační stanice

V březnu roku 2004 došlo k hrubému a ničím neomluvitelnému zásahu do vnitřního uspořádání stavby filtrační stanice.
Část betonových bloků byla odstřelena a koryto pro odvod kalů po filtraci bylo zabetonováno.


Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože. Foto Jiří Látal
Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.
Stav před odstřelem bloků – ve spodní části stojin jsou vyvrtány otvory pro nálože.
(stav v roce 2004)


Trhavinou oddělená torza bloků se povalují před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Trhavinou oddělená torza bloků se povalují před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.Trhavinou oddělená torza bloků se povalují před budovou. Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
Trhavinou oddělená torza bloků se povalují před budovou.
Okouřené spodní části bloků jasně ukazují na to, že bylo použito trhaviny.
(Zajímalo by mě, kde se dotyčný dostal k trhavině.)


Dnes již po blocích nalezneme pouze obrysy v podlaze.
Dnes již po blocích nalezneme pouze obrysy v podlaze.
(stav v roce 2010)


Betonové bloky slouží jako „lavičky“ u ohniště.
Betonové bloky slouží jako „lavičky“ u ohniště.
(stav v roce 2010)


Bez komentáře…
Bez komentáře…Bez komentáře…Bez komentáře…
Říjen 2010 – budova filtrační stanice, unikátní technická stavba, jedna z památek na ponuré dějiny Litoměřicka …
A jak tato stavba dopadla? Smutně.
Jako ostatně všechno, co je v nějakém spojení s továrnou Richard.
Nevím, kdo k tomu dal svolení, pokud ho vůbec dal. Vnitřní část budovy je demolována, stěny pomalovány. Občas se zde pořádají technoparty, po jejich skončení všude okolo zůstane množství nepořádku všeho druhu. Asi by bylo možné rozebírat všechna pro a proti.
Já osobně to však považuji za plivnutí do tváře všem vězňům, kteří za nelidských podmínek budovali všechny stavby na povrchu a v podzemí továrny Richard…


Bez komentáře…Bez komentáře…
Bez komentáře…Listopad 2013.
Zdálo se, že už není možné nic zničit, ale to byl zdá se velký omyl …
Ještě bylo možné pomalovat zdi …
Psychedelické „umělecké dílo“ naší doby…
Naposledy upraveno 2. 2. 2014


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.