Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Plánování a výstavba továrny

Výkup pozemků + náhrady škodAž do přečtení níže uvedených dokumentů jsem měl tak nějak zažitou představu o tom, že při výstavbě továrny prostě přijela těžká technika s početnou skupinou vojáků.
Vše bylo oploceno se slovy – „je válka, říše potřebuje tento pozemek a vše v jeho okolí – koukejte se pakovat NEBO!“….

Jenomže ono to bylo úplně, úplně jinak.
Každý pozemek byl vyhledán v katastrální mapě, každý ovocný strom nebo keř byl prohlédnut a oceněn, každé políčko vzato v úvahu. A nejen to, dokonce se počítalo i se ztrátou do dalších let, které přinese zničení pole, pokácení toho či onoho stromu, sadu a keře. Po mnoha letech je zajímavé se začíst do překladů a zjistit jak se licitovalo o pozemky, rostliny, a co všechno vlastně sebou neslo plánování výstavby podzemní továrny Richard.
Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis Franze Schindlera ze zemědělského a zeleninového zahradnictví Litoměřice, Schiffsplatz 3 ze 3. 4. 1944 pro vrchního inženýra Volka, tento čas ubytovaného hotel Roter Krebs, Leitmeritz ve věci využití jeho polí v areálu nové výstavby v Litoměřicích, hala Aujezde.
Schindler dává možnost Volkovi ho navštívit, aby se seznámil se s tím, že rozsáhlé místo pověřené pro stavbu je na orné půdě a veškerá půda pozemků mu ze zákona patří a je spravovaná.
Dopsány jsou parcely 2250, 2248/1, 2242, 2327, 2313, 2313/2, 2323/1, 2323/2, 2321/1 o celkové ploše okolo 16,2497 hektarů, které budou používány v rámci stávajících ustanovení o válce. Vzhledem k tomu, že tato pole jsou hlavní součástí podnikání v oblasti zeleniny, je samozřejmé, že mu to způsobí velké škody.
Chtěl by také zdůraznit, že když tyto oblasti poprvé zakoupil, postupoval z hlediska vytvoření soudržného území pro racionální fungování, aby se položky zakládaly plánovitě pro dědičné hospodářství, které by bylo jedním z předních zemědělských a zeleninových zařízení a bylo možno je předat jeho třem synům.
Vzhledem k roztříštěnosti a redukci polí, které se podařilo provést, využil příležitost pro intenzivní a mechanické zpracování.
Nyní roztříštěné jednotky jeho investic neumožňují profesionální využití a zužitkování nejmodernějších zemědělských strojů, a proto po létech únavné práce vše umrtvil. Samozřejmě je jasné, že k dnešnímu dni se pole využívaly extrémně a racionálně, byl pomocným prvkem ve výrobě, kdy toto může kdykoliv prokázat prostřednictvím svých výpočtů zisků a dodávek. Výsledkem tohoto opatření je, že hlavní zdroj příjmů na jeho statku bude vložen na nutnou kompletní rekonstrukci jeho zemědělského podniku.
Vzhledem k tomu, že pro vás nejsou známi stavitelé stavby, drahý vrchní inženýre, ale byl jste mi předestřen jako právník, a proto Vás ze všech výše uvedených bodů požádám o vaše okamžité konkrétní návrhy a dovolte mi, abych neopomněl, aby mi byly včas uhrazeny mé škody. Čeká na brzké ocenitelné zprávy a poroučí se.
Podepsán Franz Schindler.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Kopie od SS-Führungsstab B 5 Litoměřice pro zbrojní účet GmbH Berlin W.9., Tirpitzufer ve věci výpočtu kompenzace rok 1944.
Kvůli očekávanému přemístění nedošlo k těžbě vápence, proto bylo nutné zastavit výrobu vápna, a to na kruhové peci X od 14. 4. 1944 a na kruhové peci II od 26. 5. 1944.
Denní produkce: Zařízení X minimální kapacita podle přílohy 13 tun denně, měsíční výkon za 26 dní je 338 tun vápna.
Zařízení II minimální výkon 20 tun denně, měsíční výkon za 26 dní je 520 tun vápna.
Časová výrobní ztráta Pec II a Pec X – vyčísleno za měsíce duben, květen, červen – červenec, srpen – listopad, prosinec.
Druhá pec na pálení vápna byla v srpnu 1944 přeměněna na pálení cihel. Ztráta příjmů – následuje vyčíslení a popisy ztrát na výrobě. Celkem 15.210.64 říšských marek.
Dále je uvedeno – polní vlečka (železnice) od pecí do obnovitelného lomu je na úkor „Elsabe“, tzn., správně ji obnovte nebo znovu vytvořte.
Výpočet nákladů na uvedení do provozu pro následné znovuobnovení nuceně uzavřených pecí a provozu mlýna zůstává vyhrazeno.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis stavebního inspektora Lutze ze 17. 5. 1944, oddělení zvláštního řízení pro pana SS-Obersturmführera Meyera, Lange Gasse 10, Leitmeritz, ve věci získávání pozemků, stavba „Richard“.
Za účelem objasnění všech nezodpovězených otázek, které vznikají v souvislosti s užíváním pozemků stavebním projektem Richard, Úřadem zplnomocněného zástupce v okrese, zbrojního inspektora IVa (Drážďany) na můj požadavek Dr. Dr. Zschauera na tyto otázky týkající se získávání pozemků.
Pan Dr. Dr. Zschauer a Váš kolega, generální inspektor Weller, pokusil by se s nimi setkat v zájmu rychlejšího dokončení osobně, jelikož nebyli přítomni jednání, která již byla zahájena a pokračovala. Pošle jim závěrečnou zprávu.
Podepsán za oddělení zvláštního řízení, Lutz, stavební ředitel.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis stavebního inspektora Lutze ze 17. 5. 1944 adresován Stavba Richard, firma Mineralöl-Baugesellschaft, z. Hd. d. Herrn Obering. Volk, Leitmeritz an der Elbe, Pestalozzistrasse 33.
Ve věci prodeje pozemků. Dr. Dr. Zschauer, který je na základě žádosti Lutze dočasně zastoupen v okrese zbrojním inspektorem IVa z Drážďan, potřebuje závazné doklady – plány pro vyvlastňovací řízení. Pouze na tomto základě mohou být jednání s dotčenými vlastníky provedena. Požádal, aby tyto plány byly předány vedoucímu geodetické divize panu Dr. Ing. Gubatzovi, Laurenzigasse 6. Zatím bylo dohledáno asi 25 majitelů nemovitostí, kteří jsou dotčeni stavebním projektem Richard. Podepsán za oddělení zvláštního řízení, Lutz, stavební ředitel. Dopis zaslán Dr. Gubatzovi, Dr. Dr. Zschauerovi, SS-Obersturmführerovi Meyerovi.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis Franze Schinlera na předtištěném hlavičkovém papíře jako zasilatelství, dopis z 30. 4. 1944 pro vrchního inženýra Volka, Litoměřice.
Uvádí, že dne 3. 4. 1944 mu poslal dopis, ze kterého mohl vidět jeho potřeby. V té době předpokládal, že bude uskutečněn rozhovor, aby vznikla vzájemná kompenzace za škody. Jelikož vlastní kromě svého zemědělství i dopravní společnost, můžete získat na Nbv (?) v Drážďanech přidělení vozidel, které by mohly být použity ve Vašich stavebních projektech.
K dispozici jsou také 2 nová vozidla přidělená společnosti, ale ve společnosti jsou až do těchto dnů zaneprázdněny.
Podepsán Franz Schindler.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Fotokopie originálního dokumentu.
Memorandum o jednáních Auto Union a.s. s firmou vápenka a cihelna a.s. a dědici Pfaffenu Litoměřice ohledně zařazení podzemních prostor do výzbrojních závodů.
Jakmile společnost Auto Union obdržela oznámení o přemístění pro přeložení výroby HL 230 do oblasti podzemí Litoměřice, okamžitě kontaktovala příslušné účastníky v Litoměřicích.
Zaprvé je třeba zdůraznit, že provoz dolu patří vápence a cihelně a.s. Litoměřice, která v něm má 120.000,– říšských marek kapitálu.
V představenstvu je jistý pan Fiedler, zatímco předsedou dozorčí rady je pan Georg Zametzky v Litoměřicích.
Společnost existuje od roku 1870 a byla provozována při průměrném počtu pracovníků 90 lidí. Demontáž v podzemí je již velmi pokročilejší. Z velké části se tato těžba uskutečnila v důlní oblasti, která patřila dědicům společnosti Pfaffenu, kteří naopak poskytli vápence a cihelně a.s. těžební práva.
V některých případech jsou samotné práce vápenky a cihelny a.s. prováděny samotnými majiteli terénu nad vápenkou. Těžební práva jsou omezena pouze na odstraňování vápence a nejsou navržena tak, aby mohly být prováděny všechny práce.
Přístupovou cestu do podzemí s dalšími přístupovými cestami, železniční tratí atd. je možné převzít pouze na povrchu terénu, přičemž by měli být zvlášť sjednáni různí vlastníci, pokud byste měli očekávat, že přemístíte celou společnost podle obvyklých obecných přemísťovacích zásad.
Problémy právní povahy spočívají ve skutečnosti, že by bylo nutné zakrývat velkou řadu individuálních smluv, z nichž by byla vypočítávána odměna pro jednotlivé nájemníky odděleně, a také smluvní vztahy by musely být nahrazeny odděleně.
Další problém je, že výše uvedená oprávnění k těžebním pracem jsou zcela omezena povahou a nemohou být skutečně používána jako právní základ pro zavedení velkého průmyslového podniku do podzemí.
Dále dodáváme, že při mimořádně rozsáhlých investicích, které je potřeba provést, musí na konci smluvních vztahů probíhat finanční spory s tzv. nájemci, u nichž vůbec není jasné, jak by pronajímatelé mohli ocenit hodnotu užívaného pronajatého majetku u placených investic.
Zdá se téměř nemožné, že malá společnost s kapitálem 120.000,– říšských marek by měla být schopna investovat miliony do investic a poté zahájit svou vlastní činnost na předválečném základě a zdá se nám to mnohem nemožné, že malá veřejná společnost s její těžbou je téměř u konce a jen zlomek původního výskytu vápence by se mohl v budoucnu snížit. Dokonce i tyto otázky vyžadují naléhavé konečné řešení, ve kterém už nebudou nutné další spory s předchozími těžebními společnostmi a vlastníky nemovitostí.
V důsledku toho se správní rada společnosti Auto Union domnívala, že by bylo správné především souhlasit s továrnami, že by veškerý základní kapitál této akciové společnosti převzala nová společnost, v níž by stávajícím akcionářům mohli odpovídajícím způsobem velkoryse vyjít vstříc. Nicméně předseda dozorčí rady vápenky a cihelny a.s. pan Georg Zametzky od počátku proti tomu vznesl námitku a tvrdil, že z důvodů tradice a některých čistě místních zájmů bude společnost nadále existovat.
V rámci jednání s panem Zametzkym se tedy v současné době vyzdvihla myšlenka, že by byla nejpravděpodobnější (nejvhodnější) země, která by se pro novou společnost získala, a to zejména z důvodu, aby byla dále provozována. Pan Zametzky nemohl v jednání vyjednávat nic zásadního, ale přijal tento návrh jako základ pro jednání zřejmě proto, že uvedl, že obecné ekonomické úvahy nemohou vést k jinému výsledku. Krátce nato však změnil názor a zjevně se domníval, že nakonec bude možné, aby továrny a další zainteresované strany by měli poměrně ziskovou transakci, kdy úplně přestavěné podzemí s velkým množstvím přístupových cest by pak byly určeny k jiným účelům.
Během pozdějších jednání nastolil myšlenku, která byla skutečně vyjádřena v diskusi naší rady, podle níž i kdyby bylo možné využít zbrojní vybavení, bylo by nyní možné, že tyto nové prostory by byly použity pro větší skladování ovoce a podobně. Z toho vyplývá, že pan Zametzky velmi upřímně myslel, že ve skutečnosti bude vytvořena nová továrna a nehodlá přeměnit důl zničením vápence, ale má být vytvořen nový soukromý podnik, který nebude mít nic společného s nedávným vyvážením vápence. Tato myšlenka pana Zametzkyho dokazuje, že sám už nepřemýšlí o budoucím obnovení důlních operací v nově vytvořených prostorách, takže ve skutečnosti nelze ani mluvit o obvyklém smyslu, v němž budou později znovu prováděny podnikatelské aktivity. Ale pokud se podíváte na celou oblast, strukturální změny a stav podzemí, musíte dospět k závěru, že vůbec není zodpovědný, celý projekt expanze je v jistém smyslu zapůjčen panu Zametzkemu a ostatní odložené věci, které se následně vypořádávají s velkými ztrátami pro nájemce, protože z jejich strany nejsou schopny vznést dostatečné prostředky, s nimiž by museli přinést (platit) investice.
Ze všeho váhavého postoje je zřejmé, že pan Zametzky v jednáních ukázal, že pozdější argumenty nebudou snadné. Myšlenky, které vytváří pan Zametzky vyplývají z podmínek, které předložilo Auto-Union při ústním jednán v Chemnitz. Říká se, že veškeré množství vápna, které se vyskytne během budování, by muselo být poskytnuto zdarma, ačkoli existují značné náklady na pracovní a dopravní náklady říšskými dráhami. Poté chce získat trvalou kompenzaci za použití podzemních prostor, je třeba vzít v úvahu, že místa jsou ve velmi špatném stavu, jsou do značné míry vyplněny skrývkami (zakládkami), které musí být nejprve odstraněny.
Celkově charakteristický je požadavek na bezúročné zachování všech zařízení, která nelze odstranit bez zničení jejich hodnoty, čili on prostě spekuluje, že všechno, co může být upotřebitelné ve ventilačních systémech, elektrických systémech a topných systémech zabudovaných do podzemí, by měly k němu přejít, prostě proto, že říše nemohla odstranit zařízení bez zničení jejich hodnoty.
Není však řečeno, že toto vydání by mělo být zváženo pouze tehdy, pokud by jeho odstranění bylo poškozeno jeho vlastním předchozím zařízením, ale spíše je jasné, že k tomu musí dojít všechny instituce, které instalují pro Říši a pak bez ní nelze vyloučit zničení hodnot.
Je to právě toto poslední ustanovení, které dokládá to, co se pan Zametzky skutečně snaží dosáhnout v jednáních, a sice možnost levné dodávky od základu pro pozdější zcela odlišný podnik, na odstraňování vápence z předchozího. Ale to může být, protože výše jmenovaný (zkratka u. N. – unter Nahme) není v žádném případě zodpovědný za velké částky (nemůže řešit velké otázky).
V Chemnitz 19.5.1944
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Situační plán základních pozemků společnosti Josef Höring, Litoměřice.
V textu plantáže meruněk a hrušek. Nový plot (neuer Zaun) červeně. A, B = vstupy do štol. E, C, D = požadované brány.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Vyplněný formulář – seznam ovocných stromů v areálu společnosti.
Dále uveden Vlastník, lokalita, ulice nebo alej.
V záhlaví formuláře číslo stromů, ovocné druhy, velikost, stáří, kvalitní jakost, tabulka nebo ekonomické ovoce, odhadovaná hodnota a poznámka.
V řádcích poté ovoce: vysoké a polovysoké jabloně, nízké jabloně, hrušky, švestky, meruňky vysoké, meruňky malé, višně, vlašské ořechy, angrešt, rybíz.
Majitelka Berta Kirschig, další listina majitel nečitelný.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis zplnomocněnce říšského vůdce SS při říšském ministerstvu pro obrannou a válečnou výrobu, SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní SS, Dr. Ing. Kammler z „Jägerstabu“ z 26. 6. 1944, v hlavičce SS-Führungsstab B 5 pro fa Josef Höring, Am Eisendörfel 23, Leitmeritz ve věci použití terénních ploch, lze kontaktovat společnost Mineral-Ölbauges. m. b. H.,
Řízení stavby Richard.
Ve věci dopisu z 20. 6. 1944, na základě něho vás informujeme, že bohužel není možné vytvořit požadované průjezdy bránami v plotech. Obhospodařování částí terénu musí být v budoucnu prováděno cestami, které mají být znovu postaveny. Podobně může být zajištěna sklizeň vašeho sadu těmito způsoby.
Pro správu těchto oblastí získáte povolení k pěstování rostlin. Pro obdržení příslušných identifikačních údajů pro vás a pro osoby, které určíte, kontaktujte Elsabe A. G., Leitmeritz, stavební firma Richard.
Podepsán W. Meyer, SS-Obersturmführer.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis Konrada Henleina z 25. 7. 1944 adresovaný SS-Oberführer Kapplerovi z SS – průmyslové a hlavní hospodářské správy.
Milý soudruhu Kapplere.
Pro realizaci známého stavebního projektu „Richard“ v Litoměřicích několik pozemků oplotilo vedení stavby. Z politických důvodů bych uvítal, kdyby dotčení vlastníci půdy zůstali v těch oblastech, kde pěstují a mají cenné sady, které jsou nezbytně ovlivněny pro provoz společnosti „Richard“.
Byl bych Vám vděčný, kdybyste povolil, aby oplocené zahrady byly i nadále využívány majiteli pozemků a došlo k opatřením na snížení poškození plodů.
Podepsán Konrad Henlein
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis správce a říšského zástupce v Sudetech, jako říšský komisař pro obranu území Sudet z 26. 7. 1944.
Odesláno SS-Obersturmführer Mayerovi na tajnou státní policii v Litoměřicích.
Milý soudruhu (Kamerad) Mayer.
Podle naší dohody se župní vůdce (Gauleiter) obrátil na SS-Oberführer Kapplera a požádal o ochranu zahrad. Zkopírujte dopis, který vše popisuje, a požádejte o další kroky.
Podepsán Bachmann.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)

(Gauleiter – byla oficiální osoba zatížená plnou mocí v té správní jednotce nebo „gau“, kde ji Führer osobně jmenoval. Ve skutečnosti je to hlava okresu.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis od zplnomocněnce říšského vůdce SS, říšského ministra pro zbrojní a válečnou výrobu, SS-Gruppenfürer a generálporučík zbraní SS Dr. Ing. Kammlera – „Jägerstab“ z 29. 7. 1944, v kopii zřejmě SS-Führungsstab B 5, ve věci nákupu pozemků.
Zasláno Dr. Dr. Zschauer, zplnomocněnci při inspektorátu úřadu pro vyzbrojování IVa., Dresden A24, Bismarckplatz 6.
Vezmeme-li v úvahu přání Gauleitera a říšského zástupce SS Obergruppenführera Henleina a také na příkaz generálporučíka zbraní SS Dr. Ing. Kammlera „Jägerstab“, jako pověřeného zástupce říšského ministra pro zbrojní a válečnou výrobu, postupujte následovně:
Získány a používány budou jen ty části terénu, které jsou přímo ovlivněny opatřeními „Richard“, ve prospěch říšského ministerstva pro válečnou a zbrojní výrobu.
Všechny ostatní pozemky, které jsou nějak ovlivněny opatřením „Richard“, zejména terasovými plochami v rámci oplocení, musí být ponechány na zbývajících vlastnících půdy a v jejich vlastnictví a užívání.
Majitelům půdy je dána příležitost využívat svou půdu, pokud projdou přes komisaře Abwehru projektu „Richard“.
Veškeré škody na kultuře, ovocných stromech a podobně, způsobená opatřením a zaměstnáním u společnosti „Richard“, spadají pod příslušná ustanovení a budou kompenzovány postižené osobě.
Plánování a dokončení dalších dokumentů potřebných pro plnění smluv bylo pro nemoc pověřeného inspektora Dr. Gubatze odloženo, ale v příštích dnech přijede okresní zemědělský správce, který byl telefonicky s odhadem individuálních postižení a nárokování terénních prostor, ovocných stromů apod. seznámen.
Tyto odhady vám budou zaslány v další věci.
Podepsán SS-Obersturmführer W. Meyer.
Dopis distribuován: Gauleiter a říšský zástupce SS-Obergruppenführer Henlein.
Štáb SS-Gruppenführer pro válečnou a zbrojní výrobu a generál zbraní SS Dr. Ing. Kammler.
Okresní zemědělská správa.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis opatřen razítkem Josef Dittrich, zahradnictví, Litoměřice, Kamýcká ulice z 29. 7. 1944.
Vážený pane Obersturmführere. Teprve až když přišel letecký poplach, chtěl jsem za tebou přijít, abych ti oznámil můj včerejší rozhovor s okresním hejtmanem.
Okresní správce mi řekl, že obecní oblast (školka) na hřbitově by byla mimo ně, protože školka je určena jako stavba pro vilu na kapacitu Litoměřic (jméno mi nebylo zmíněno).
Tato školka by měla být odebrána od dočasných nájemníků kvůli špatnému řízení v posledních letech, a proto jsem o to požádal včera, pravděpodobně marně.
Nabídl jsem starostovi jako náhradu za městský pozemek můj majetek na hřbitově, abych dosáhl dřívějšího rozhodnutí.
Samozřejmě, že toto rozhodnutí bude pro mě velice obtížné, protože jsem postavil všechno na mém majetku a musel bych znovu začít na novém.
Současná situace je pro mě i mou rodinu nesnesitelná v dlouhodobém horizontu, protože můj majetek se stává menší a menší a možnosti mé obživy se stále zhoršují. Snažil jsem se udělat každý můj krok, ale všude marně, a teď se obracím na Vás, drahý Obersturmführere, do vás vkládám všechny naděje a prosím v zastoupení mé rodiny, abyste mi pomohl v mé současné špatné situaci.
Předem velmi děkuje a je s Heil Hitler. Podepsán Jos Ditrich.
Připsáno je v zápatí: Současně vám posílám kopii mého posledního dopisu, který jste už měli na psacím stole.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis zemského zemědělství Sudety, Litoměřice, okresní zemědělství z 1. 8. 1944 pro stavební projekt Richard, Postfach 52, Leitmeritz.
Na požádání okresní zemědělské správy Litoměřice byla provedena zemědělská inspekce.
A. Müller pod vedením Ing. Dünnledera v pondělí dne 31. 7. Dopoledne provedeny průzkumy ovocných stromů a odhadnuty hraniční zóny.
Na západní hranici majitel Lössler, Michelsbert (asi Michalovice).
1 hruška cca 60 let stará v dobrém stavu, průměr kmene 40 cm. 52,– říšských marek (?).
2 lísky cca 70 let, průměr kmene 60 cm. 65,– RM(?).
Cihelna. 8 ks švestek 30 let mírného růstu 25 cm. 25,– RM(?) = 200,–. Majitel Josef Höring Litoměřice.
13 hrušní solanky 20 let, dobrý stav po 60,– = 780,– RM(?),
2 hrušně 15 let v dobrém stavu po 25,– = 50,– RM (?).
Na severní hranici. Vlastník Lachmann.
4 meruňky 15 let v dobrém stavu po 25,– = 100,– RM (?).
Vlastník Gustav Höring, Litoměřice.
3 meruňky 10 let v dobrém stavu po 22,– = 66,– říšských marek.
Na příjezdové cestě vpravo. Vlastník Schindler.
6 meruněk 15 let v dobrém stavu po 25,– = 150,– RM (?).
1 švestka keř 10 let dobrá po 22,– = 22,– RM (?).
Podepsán státní diplomový zahradnický inspektor A. Müller.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Fotokopie originálního dokumentu.
Dopis litoměřické akciové společnosti pro výrobu vápna a cihel pro Mineralöl-Baugesellshcaft m.b.H., stavba „Richard, Litoměřice, Postfach 52 ze 4. 8. 1944 ve věci Výpočtu.
Seznam ovocných stromů na místě.
Následuje seznam, čísla stromů, druhy (hrušky, švestky, meruňky), počet kusů, stáří, kvalita a výše odhadované hodnoty komisí.
Dále je přičteno 30 % bonus za okres Litoměřice.
Celkem je suma 16.607,24 říšských marek.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis státního zemědělství Sudety, zahradnická pobočka Litoměřice ze 7. 9. 1944 pro stavbu Richard Litoměřice, Postfach 52.
Na požádání od inspektora zahradnictví Müllera z místního okresního rolnictva a Ing. Lösewitze za účasti majitelů stromů z 6. 9. od 10 hodin.
Ovocné stromy, které musí být na silnici odstraněny, musí být oceněny na následující hodnoty.
Uvedeni majitelé Gustav Höring z ulice Dr. Goebbelsstr., švestky a určena cena.
Majitel Franz Klement Litoměřice – višně, meruňka, jablka a hrušky – uvedena cena.
Majitel Miksch Litoměřice, ulice Velká Dominikánská – uvedeny švestky, hrušně, meruňky a cena.
Dále byl pan Miksch 29. 6. 1944 dotazován na stáří ovocných stromů, za které mu nebyla nabídnuta žádná náhrada. Hodnota těchto stromů může být řešena náhradou 70,–.
Propachtované stromy má pan Hauptmann Janta Litoměřice – hrušky a meruňky – určena cena.
Propachtované stromy panu Schindlerovi, Litoměřice – uvedeny jabloně a meruňky a cena.
Podepsán je zřejmě Müller.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Průpis dopisu od šéfa Sonderinspektion V (zvláštní inspekce V) z 27. 9. 1944 ve věci získávání pozemků – stavební projekt Richard.
Adresováno Říšské dálniční správě, Bismarkplatz 5, Drážďany.
Plány stavby a rozvržení terénních ploch jsou ve věci stavebního projektu Richard zasílány.
Žádám vás, po dohodě s okresní zemědělskou správou, o co nejrychlejší uzavření nákupních a nájemních smluv, aby byly vyplaceny náhrady dotčeným osobám.
Podepsán šéf Sonderinspektion V SS-Obersturmführer W. Meyer.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis od správy nemovitostí Pfaffenhof, Leitmerizt z 4. 10. 1944 pro stavební firmu Mineralölbau, stavba Richard I a II, Lobositz 2.
V příloze vám předkládáme detailní seznam poškození půdy způsobené při výstavbě stavebního projektu Richard I a II na našich plodinách a úrodě.
Jak víte, individuální škody byly stanoveny procentuálně před tím, než byla pole sklizena.
Potvrzujeme správnost realizovaných průměrných výnosů a cen s potvrzením okresní zemědělské správy.
Žádáme vás, abyste potvrdili konečnou výši škody na poškozených plodinách a provedli převod této částky na níže uvedený účet co nejdříve poté, co bude náš provozní manažer povolán Wehrmachtem. Chceme mít do té doby věc zastřešenu.
Náš účet je v litoměřické lidové spořitelně č. 634, žirový účet.
S netrpělivostí upozorňuje klient.
S německým pozdravem správa Pfaffenhof, Litoměřice.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis od SS-Gruppenführer a generálporučíka zbraní SS Dr. Ing. Kammlera, zbrojní štáb, Berlín – Grunewald z 21. 10. 1944 ve věci nákupu pozemků.
Dopis pro zbrojní kontrolu, vrchního regionálního radu Marschalla.
Je třeba zakoupit stavební pozemek B 5.
Je vyžadováno další opatření.
Adresa SS-Führungsstabu B 5 je: SS-Obersturmführer Meyer, (11a) Lobositz 2, Postfach 212, telefon Litoměřice 481– 484.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Souborné poznámky z 23. 10. 1944 ve věci získávání pozemků.
Dne 23. 10. došlo k telefonické konzultaci s Obersturmführer Dr. Marscan ze štábu Kammlera o získávání pozemků u přemísťování podzemních projektů.
Obersturmführer Marcsan vysvětlil, že v podstatě řešení všech majetkových záležitostí není z kanceláří SS, ale je plně na říšském ministerstvu pro zbrojní a válečnou výrobu. Za tímto účelem byl přidělen od zbrojní výroby vrchní rada Marschal, který krátce navštívil stavební podnik Richard, aby zahájil nezbytná jednání o získání půdy.
Zvláštní inspektorát SS – V musí poskytnout potřebné doklady, jako jsou katastrální výpisy a další průzkumné plány. Kopie poznámek zaslána oddělení geodézie.
Podepsán stavební rada Pawlowsky a seznámen šéf SS-Sonderinspektion V, SS-Obersturmführer W. Meyer.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis na hlavičkovém papíru Richard, Lobositz 2 pro vyměřovací oddělení, pan Grebe z 27. 10. 1944 ve věci stavební projekt Richard – náhrady škody.
1) Správa nemovitostí Pfaffenhof. V příloze vám dáváme dopis z roku 1944 spolu se 4 listy příloh na nárok na náhradu majetkové správy Pfaffenhof. Okresní správce potvrdil správnost průměrných částek používaných společností Pfaffenhof, ale dosud nebylo obdrženo. Jak jsme se dohodli, žádáme, abychom v tomto procesu pokračovali a pak nás informovali.
2) Nároky na náhradu škody zemědělce Wenzela Luppricha, Malíč (Malitschen). Připojeně vám dáváme na vědomí výsledek jednání, která byla dosud provedena s farmářem W. Lupprichem. Žádám vás, abyste i nadále zpracovávali tento případ a komunikovali s ním.
Podepsán Volk. Mineralöl-Baugesellschaft m.b.H., stavba Richard.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)


Souborné poznámky z 10. 11. 1944 ve věci Auto-Union A.G., Leitmeritz, stavba Richard I.
Pan Pawlowski z SS-řízení stavby Litoměřice uvedl, že na středu 15.11.1944 v 10 h­odin byl předvolán primátor, okresní správce a okresní zemědělský správce a shromáždění vlastníci pozemků na odpoledne.
Nejlepší (nejlevnější?) spojení z Berlína je v 17:06 hod., příjezd do Litoměřic v 23:30 hod.
Nařídil mi ubytování v hotelu Krebs.
Podepsán tvůrce poznámky Marschall.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis na označeném hlavičkovém papíru odesilatele „RICHARD“, Lobositz 2, Postvach 216, telefon Leitmeritz 484–484 ze dne 18. 11. 1944,
podpisová zkratka Ma/ga zaslaný SS-Führungsstabu B 5, panu stavebnímu radovi Pawlowskemu, který je „v domě“ (v místě) ve věci případu poškozeného zahradníka Josefa Dietricha.
Zahradník Josef Dietrich, Litoměřice, Kamaikerstrasse 3 dostal podle jeho informací příslib od SS-Hauptsturmführera Meyera, že pozemek, který mu byl přidělen jako výměnný majetek, by měl být opatřen jednoduchým oplocením s ostnatým drátem. Na Kamýcké ulici by měl dostat příjezdovou cestu.
Kromě toho se na novém pozemku položí vodovodní potrubí 1 ½ palce se dvěma odbočkami.
Prostor, který byl dříve použit na jeho starém majetku, jako obrana proti útoku nálety ze vzduchu, nyní slouží jako kotelna (výtopna) pro skleníky. Nicméně je zde možné s malými prostředky převést dříve používané prostory jako úkrytový prostor v případě náletu.
Je vyžadováno další opatření.
Podepsán Volk, razítko Mineralöl-Baugesellschaft m.b.H., stavba Rd. (= Richard).
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Průpis dopisu adresovaný paní Ida Kugler, Knobloschke 11, Leitmeritz z 20. 11. 1944 ve věci poškození plodin.
S odvoláním na projednání z 15. 11. 1944 vás co nejdříve požádáme o předložení (doložení) vaší škody na pozemcích pronajatých od kostela sv. Adalberta, za rok 1944 na okresní zemědělskou správu, panu dipl. Ing. Preissovi.
Podepsán Marschall, průmyslová zahraniční základna.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Průpis na kartě z 22. 11. 1944 od náhradové průmyslové kanceláře pro paní Marie Bönsch, Leitmeritz, Nielscherstrasse (?). Ve věci poškození plodin.
Podle dohody z 15. 11. 1944 je za poškození šachtou stavby poskytováno 1780,– říšských marek, za poškození půdy na pozemcích 1991/1, 1991/2 a 1992.
300 ovocných stromů na Vašem pozemku bude od Vás zakoupeno za odměnu po zapsání do katastru nemovitostí.
Podepsán náhradová kancelář.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Průpis obálky a dopisu pro Marie Liessner, Untere Fischergasse 28, Leitmeritz od průmyslové kanceláře z 22. 11. 1944 ve věci poškození pozemků.
V souladu s vaším souhlasem z 16. 11. 1944 vám za poškození 40 ovocných stromů na vašich pozemcích 1373/2 a 1378/2 zaplatíme 800,– říšských marek.
Podepsán Marschall.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Průpis obálky a dopisu pro Wenzel Lösler, Michelsberg 11, Leitmeritz od průmyslové kanceláře z 22. 11. 1944 ve věci poškození pozemků.
Dnes vám na základě vyjednávání z 16. 11. 1944 převádíme za škody na pozemcích v roce 1944 částku ve výši 352,– říšských marek.
Podepsán Marschall.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis z 23. 11. 1944 od SS-Führungsstabu B 5 pro Dr. Ing. Kammlera ve věci výměny pozemků u stavby Richard.
V rámci výstavby továrny Richard byla vedením poskytnuta dokumentace o koupi pozemků pro stavební projekt se žádostí o informace.
K náhradě pozemků vápenky a cihelny a.s. bude informováno, že 2 faktury ze 4. 8. a 11. 9. již byly uhrazeny vedením stavby. Účet z 15. 11. dosud nebyl předložen.
K dopisu vedoucího stavby Richard o žádost zahradníka Josefa Dietricha nemůžeme odsud nic odvést. Proto váš požádám, abyste s panem Dietrichem co nejdříve sjednali jeho nárok na náhradu škody na místě.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Poznámka z 23. 11. 1944 z Mineralöl-Baugesellschaft m.b.H., stavba Richard ve věci odhadu ovocných stromů na stavbě Richard.
Dne 12. 4. 1944 byl na staveništi Richard přítomen posudkový výbor.
Tato komise se skládala z pánů: Dr. Preis, ředitel zemědělské školy Litoměřice, Dr. Trägner z I. – G. – Farben z Litoměřic, místní vedoucí farmář Schindler Litoměřice, Edwin Queiser, zahradní školka Litoměřice, různí majitelé a nájemci ovocných stromů na staveništi z Litoměřic, řádově 8 – 10, stavební inženýr Maushake z řízení stavby Richard.
Ovocné stromy byly odhadnuty následovně – následuje tabulka druhů ovoce, stáří a cen v říšských markách a fenicích.
Ovocné stromy jabloně vysoké, jabloně poloviční, jabloně zakrslé, hrušně vysoké, švestky vysoké, meruňky, třešně, višně, vlašské ořechy, angrešt a rybíz.
V kraji Litoměřice byl k ceně stanoven příplatek ve výši 33 a 1/3 %.
Podepsán za Mineralöl-Baugesellschaft m.b.H., stavba Richard (asi Volk).
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis velitelství armády, náčelník vyzbrojování a velitel záložní armády.
Výzbrojní kancelář, z úřadu Berlín pro firmu Auto-Union AG, pan ředitel Dr. Bruhn, Chemnitz z 25.11.1944 ve věci rozhodnutí o přemístění na základě dopisu z 27.10.1944 a telefonního hovoru vrchního regionálního rady Marschalla s Dipl. Ing. Bruck z 18.11.1944. Dr. Bruck potvrzuje, že v záležitosti jednání není jednání vedeno Vaším úřadem, ale úřadem pro vyzbrojování jako zástupcem Říše. Inženýr Bruck se žádá o potvrzení oznámení o přemístění.
Kopie zaslána říšskému ministrovi pro zbrojní a válečnou výrobu, zbrojní sklad (kancelář), vrchní státní rada Marschall, Berlin W 35, Unter den Linden 26.
Podepsán Kammler.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis průmyslové kanceláře Marschalla zaslaný 28.11.1944 SS-Führungsstabu B 5, Lobositz 2 ve věci akvizice pozemků.
V příloze zasílá plán C 7 (44) 4, a žádá o zapracování těch, kteří souhlasili s vypořádáním a žádá o vrácení nově upraveného plánu co nejdříve.
Kromě toho pro informaci zasílají záznam o schůzkách s okresním správcem a starostou a také o výsledku vyjednávání o získání pozemků.
V seznamu pro Giesecke (položka 21) byl výsledek získán opravou některých chybných výpočtů, došlo ke zvýšení na 20.131,– říšských marek.
(Součástí je červená příjemka dokumentu z 28.11.1944.)
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)Dopis Aloise Hofmanna, Leitmeritz, Hilscherstrasse 48 z 28.11.1944 a­dresovaný průmyslové zahraniční společnosti GmbH Berlin W9, Türpitzufer 20–24, předmět: škody na půdě, váš dopis z 22.11.1944.
Zatím si dovolím oznámit, že v důsledku položení kabelů a pokládání kanálu přes mou zahradu, došlo k poškození ovocných stromů a keřů rybízů. Nesouhlasím s hodnocením škody způsobené mému majetku.
Hodnocení padlých ovocných stromů je trochu nízké, protože to byly moje nejlepší a nejstarší ovocné stromy.
Tyto stromy byly v těchto letech nejplodnější, což není v žádném případě kompenzováno vaším hodnocením.
Z vaší strany váš požádám o provedení kontroly a po obdržení odborného posudku vám bude přiděleno jiné hodnocení. Souhlasím s posouzením poškození koridoru ztraceného ovoce a brambor.
Ještě jsem si všiml, že dostávám důchod měsíčně 47,80 říšských marek a další mé živobytí pokrývalo ze ztracených 44 ovocných stromů, které byly vykáceny.
Ztráta těchto ovocných stromů mě velmi tvrdě zasáhla, protože v mém věku jsem pro mě ztratil jiný zdroj příjmů.
Během konzultací jsem těmto okolnostem věnoval zvláštní pozornost a byla mi přislíbena zvláštní péče současným vedením.
Požádám vás, abyste převedli peníze na lidovou spořitelnu v Litoměřicích.
Těším se na příhodnou dohodu a zdravím vás, podepsán Alois Hoffmann.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Akta firmy Auto-Union – dopis od SS Gruppenführera a generálporučíka zbraní SS Dr. Ing Kammlera z 5.12.1944 – zasláno s paralelní hlavičkou Lobositz 2, Postschliehfach 212, Leitmeritz (Sudeten) na adresu průmyslová kancelář panu regionálními radovi Marschallovi, Berlín W 9 ve věci akvizice pozemků.
K detailům informací sděluji následující:
Majitelem parcely 2334/2 je zahradník Dittrich, Kamaikerstrasse (Kamýcká ulice).
Z tohoto pozemku ztratí asi 100 metrů čtverečních. Dittrich ztratil většinu pronajatých pozemků 2334/1, což způsobilo životaschopnost jeho obchodu v Praze.
Prostřednictvím vedoucích pracovníků Führungsstabu mu bylo nabídnuta koupě pozemku 2205/1, cca 9000 metrů čtverečních, na které již byla učiněna poptávka.
Kromě toho může být provedena výměna v této oblasti, která se nachází na vhodném místě vedle provozu.
Do tohoto výměnného plánu byl z tohoto důvodu zahrnut.
Parcela 3637/2 musí být pochopitelně přečíslována na 3537/2, jelikož takto to je správné.
Parcela 2235 patří Gustavu Höringovi mladšímu, se kterým jste již vyjednávali.
Parcela 2236 v katastru neexistuje, může to být 2234, ale je vlastněna Josefem Höringem. Spadá pod výměru nemovitostí.
U parcel 2323/1 a 2323/2 je společenství deseti dědiců; předběžně obeslaná Rosa Weyde (podle adresáře katastru) prohlásila na jednání 16.11., že nepatří do dědické komunity, takže musí být co nejdříve identifikován nový pověřený zástupce, což může být problematické, protože žije většinou v zahraničí.
Marie Meyerová, která byla předběžně oslovena ohledně pozemku 2321/1 prohlásila, že nemá zájem o odškodnění, neboť se jedná o okrajovou část pozemků, která byla používána a po skončení války by se vrátila k původnímu majetku.
Vlastník parcel 2240/1 a 2241, Fiedlers Erben, byl následně svolán geodetickým oddělením. Souhlasil s peněžitým vypořádáním nárokované oblasti (asi 80 arů) za 2,50 říšských marek za metr čtvereční. V tomto ohledu je zakázka u notáře Dr. Riese k provedení. Kvůli vzniklému poškození půdy vydal prohlášení přímo Dr. Preiss.
Majitelem 2243/2 a 2243/4 je Henrietta Tycha. Je pravděpodobné, že ztratí pouze velmi nepatrný pruh, který lze zjistit až po ukončení výstavby silnice. Pozemkové škody na tomto pozemku předkládá nájemce Franz Schindler.
U parcely 2248/3 (majitelů Dworschak Ferdinand mladší a Regina) bylo 16.11. na oddělení geodézie, kam se paní Dworschak dostavila, bylo s ní vyjednáváno. Byla zařazena do plánu výměny půdy.
Majitelka pozemku 2248/2 paní Berta Kirschig byla svolána oddělením geodézie a byla vybrána jako kandidátka na výměnu půdy. Zároveň byla požádána, aby předložila svůj nárok na porušení a poškození plodin.
Základní pozemky 3536/2, 3541 a 3533/1 jsou veřejným majetkem, pro který je potřeba nalézt pozdější řešení.
Podepsán je šéf SS – Führungsstab B 5, SS Hauptsturmführer – podpis asi Kraft.
(Pozn. Překlad textu je pouze přibližný.)
Dopis pro paní Johanna Giesecke, řádná správa Pfaffenhof, Leitmeritz z 2.2.1945 ve věci předběžné kompenzace 1944.
Požádali jsme vás, abyste potvrdili, že částka 20.131,– říšských marek pokrývá škody na vašem majetku jež byla způsobena výstavbou projektu Richard do konce roku 1944.
Po obdržení tohoto prohlášení převedeme zbytek 5.131,– říšských marek.
Odškodnění za ekonomické obtíže, které jste uvedli s částkou 2.000,– říšských marek, je vyhrazeno pro pozdější vyjednávání a není zahrnuto do výše uvedené částky.
Žádáme vás, abyste nám zaslali podepsané potvrzení, na základě kterého převedeme částku 5.131,– říšských marek na váš určený účet.
Podepsán Marschall, průmyslová odškodňovací kancelář.
Pod dopisem je prázdný nepodepsaný formulář „Potvrzení“ s textem:
tímto potvrzuji, že souhlasím s odškodněním 20.131,– říšských marek za poškození půdy na mém a mnou pronajatém pozemku, ke kterému se přihlásil stavební projekt Richard za období do konce roku 1944. Zůstává vyhrazena náhrada za ekonomické obtíže (mnohostranné a jiné) v roce 1944.
Přes toto potvrzení je rukou napsán text Giesecke z 31.1.1945. Děkuje srdečně za zaslání 15.000 RM na její konto 634 Litoměřická Sparkasse.
Pisatelka dále komentuje částky za odškodnění. (Text je špatně čitelný.)
(Překlad textu je pouze přibližný.)


Mimo jiné použity informace nebo části dokumentů ze sbírkových fondů, které zpřístupnil:

  • Bundesarchiv

Poděkování.

Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Tomáši Kosovi, za jeho velkou zásluhu na vzniku této stránky, včetně překladů původních textů.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(07/19)


Naposledy upraveno 1. 7. 2019


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.